Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z niepełnosprawnościami?


Witamy w naszych modułach do samodzielnej nauki, z których dowiesz się jak zwiększyć zaangażowanie młodych osób w międzynarodową pracę z młodzieżą. W szczególności skupiamy się na młodych osobach z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową czy fizyczną. Chcemy, aby młodzi ludzie stali się Ambasadorami DARE (Podręcznik DARE wraz z opowieścią cyfrową, 2020) i w ten sposób zachęcili rówieśników do międzynarodowych działań młodzieżowych. Moduły mają za zadanie wspierać młodych ludzi w tym procesie, dostarczając im doświadczeń do samodzielnego uczenia się na ważne tematy integracyjnej pracy z młodzieżą.

Jednym z celów tego pierwszego rozdziału jest odkrycie strategii, jak skutecznie mobilizować rówieśników. Młodzi ludzie, zwłaszcza z niepełnosprawnościami, często napotykają bariery, które uniemożliwiają im uczestnictwo w działaniach młodzieżowych. W tym rozdziale chcemy zwiększyć świadomość na temat możliwych przeszkód, aby były one widoczne i mogły być krok po kroku redukowane.

Moduł ten obejmuje następujące tematy:

 • Inkluzja
 • Różne rodzaje barier i sposoby ich pokonywania
 • Mobilizacja młodych osób, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami

Do końca tego modułu, nauczysz się:

 • rozumieć, czym jest inkluzja,
 • jak być świadomym potencjalnych barier uczestnictwa i możliwości ich przezwyciężenia,
 • jak mobilizować rówieśników do większego zaangażowania w (międzynarodowe) integracyjne działania młodzieżowe.

1. Jedno z wyzwań związanych z inkluzją

Inkluzja jest zapewniona przez Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami(Inclusion Europe, 2019). Jest to prawo człowieka, które przyznaje wszystkim ludziom równe prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym bez względu na pochodzenie, płeć, wiek, niepełnosprawność, itp. (Organizacja Narodów Zjednoczonych, N/A).

Nie ma jednak inkluzji bez dostępności (Wikipedia, 2016) lub środowisk bez barier. Chociaż Konwencja ONZ gwarantuje pełne uczestnictwo wszystkim, osoby z niepełnosprawnościami codziennie napotykają na wiele barier, które uniemożliwiają im radzenie sobie bez pomocy innych. Bariery te często wynikają z niewiedzy, ignorancji lub braku troski. Niestety istnieją one, choć większości z nich można by uniknąć poprzez podnoszenie świadomości i staranne planowanie.

Oczywiście, celem musi być zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie takich barier. Dotyczy to również międzynarodowej pracy z młodzieżą, która często również nie jest pozbawiona barier. Kiedy dostęp jest utrudniony, frustracja i wycofanie są raczej konsekwencją niż otwartość i zaangażowanie, a mobilizacja pozostaje wyzwaniem.

Źródło grafiki.

1.2 Przykłady barier

Aby skutecznie zmniejszyć bariery uczestnictwa, musimy je najpierw zidentyfikować i zrozumieć. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje bariery w następujący sposób (WHO, 2001):

„Czynniki w środowisku osoby, które poprzez swój brak lub obecność ograniczają funkcjonowanie i powodują niepełnosprawność. Należą do nich takie aspekty jak:

 • środowiska fizyczne, które nie są dostępne;
 • brak odpowiedniej technologii wspomagającej (urządzeń wspomagających, adaptacyjnych i rehabilitacyjnych);
 • negatywne postawy ludzi wobec niepełnosprawności;
 • usługi, systemy i polityki, które albo nie istnieją, albo utrudniają zaangażowanie wszystkich osób z problemami zdrowotnymi we wszystkich obszarach życia.”

Definicja ta wskazuje, że bariery są czymś więcej niż tylko fizycznymi przeszkodami i mogą pojawiać się na różnych poziomach. Poniżej przedstawiamy trzy przykłady możliwych barier (Unlimited, 2018) wraz ze strategiami prewencyjnymi (CDC, 2019):

 • Bariery postaw to wyobrażenia, jakie mamy w naszej głowie na temat pewnych grup. Wynikające z nich zachowania to często litość, ocenianie i osądzanie osób z tych grup, co z kolei może prowadzić do wykluczenia, dyskryminacji lub tworzenia nowych barier.

Jeśli na przykład panuje przekonanie, że większość osób z niepełnosprawnościami nie jest w stanie samodzielnie podróżować, osoby pracujące z młodzieżą nie będą brały ich pod uwagę jako potencjalnych uczestników działań międzynarodowych. W ten sposób osoby z niepełnosprawnościami nie będą adresatami takich możliwości, lecz zostaną naturalnie wykluczone.
Na szczęście wiele już się tutaj wydarzyło. Ze względu na społeczny model niepełnosprawności (Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej, 2020, s. 12), nastąpiła zmiana perspektywy. Niepełnosprawność nie jest już postrzegana jako osobisty deficyt, ale jako odpowiedzialność społeczna, a podejście bez barier jest coraz częściej brane pod uwagę.

 • Bariery komunikacyjne pojawiają się, gdy strategie komunikacji różnią się między sobą. Brak tłumaczy języka migowego lub brak napisów w filmach może być przeszkodą dla osób niesłyszących, a drobny druk lub nieodpowiednie dokumenty online (np. dla czytników ekranu) mogą być przeszkodą dla osób słabowidzących.
  Używanie prostego języka, wizualizacji lub dostępnego projektowania stron internetowych pozwala na dostosowanie treści do potrzeb różnych osób i ułatwia zrozumienie informacji.
 • Bariery fizyczne to przeszkody w środowisku, które ograniczają ruch lub dostęp ludzi. Klasycznym przykładem są schody, które uniemożliwiają osobom na wózkach inwalidzkich wejście do pokoju, lub wysoko zawieszone półki, które wymagają od ludzi sięgania po przedmioty. Dostępne miejsce lub materiały w miejscach dostępnych dla każdego mogą zapobiec pojawieniu się takich barier.

Kategorii barier jest więcej (CDC, 2019). Niektóre z nich w znacznym stopniu utrudniają funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami. Trzeba też mieć świadomość, że często w jednym czasie występuje więcej niż jedna bariera. Ale te przykłady pokazują też, że już niewielkie, ale istotne modyfikacje mogą wiele zmienić.

Źródło grafiki

1.3 Pokonywanie barier w pracy z młodzieżą

Poniższy informacje wskazują na niektóre z barier, które mogą pojawić się w pracy z młodzieżą oraz sposoby radzenia sobie z nimi. W arkuszu informacyjnym Bariery w uczestnictwie (Council for Disabled Children, 2018) podano kilka innych przykładów, z których warto skorzystać (materiał dostępny jest w języku angielskim). Może być wiele różnych sposobów radzenia sobie z barierami uczestnictwa, ponieważ mogą one być bardzo indywidualne lub specyficzne. To mówi samo za siebie, że istotne jest, aby szukać rozwiązań wspólnie z młodymi osobami z niepełnosprawnościami lub młodymi ludźmi z innych grup docelowych, aby wspólnie znaleźć odpowiednie podejścia i rozwiązania. W ten sposób praca z młodzieżą staje się dostępna dla coraz to nowych zainteresowanych grup, zapewniając w ten sposób wszystkim młodym ludziom równe i pełne uczestnictwo.

 • Młodzi ludzie nie są świadomi swoich praw i możliwości uczestniczenia w międzynarodowych działaniach młodzieżowych.
  • Poszukaj w Internecie informacji na temat mobilności młodzieży sprzyjającej włączeniu społecznemu lub skontaktuj się z osobami pracującymi z młodzieżą. Podziel się tymi informacjami z rówieśnikami. Wykorzystaj media społecznościowe i bezpośredni kontakt, by dotrzeć do różnych osób.
  • Zorganizuj kampanię promującą wartość międzynarodowych mobilności sprzyjających włączeniu społecznemu dla wszystkich.
  • Skorzystaj z aplikacji mobilnej DARE, gdzie znajdziesz informacje o swoich prawach do uczestnictwa w działaniach dla młodzieży.
 • Młodzi ludzie z niepełnosprawnościami mają obawy, niską wiarę w siebie lub mają negatywne doświadczenia związane z wykluczeniem i dyskryminacją.
  • Zaproś osoby z pozytywnymi doświadczeniami, aby się nimi podzieliły i odpowiedziały na wątpliwości innych.
  • Zaangażować osoby pracujące z młodzieżą, trenerów itp. do wspierania procesu budowania zaufania.
  • Zaangażuj młode osoby z niepełnosprawnościami w planowanie i działania rozwojowe, aby rozwijać ich możliwości i budować zaufanie.
 • Potrzeby dostępu nie są brane pod uwagę w zakresie komunikacji, dostępności budynków i pomieszczeń, transportu, pomocy, różnych rodzajów diet i preferencji żywieniowych, itp.
  • Zwróć uwagę organizatorów na ten fakt, aby mogli dostosować swoje działania. Zorganizuj wspólne spotkania osób z niepełnosprawnościami i osób pracujących z młodzieżą, aby zastanowić się nad przyszłymi strategiami, które sprawią, że praca z młodzieżą będzie bardziej dostępna.
  • Zapisuj błędy i trudności w celu lepszego planowania przyszłych projektów.
  • Wraz z rówieśnikami stwórz listę tego, co waszym zdaniem powinno być brane pod uwagę w kontekście dostępności. Pamiętaj, że dostępność nie oznacza jedynie możliwości wejścia do budynku. Oznacza to, że potrzeby wszystkich osób są brane pod uwagę.
 • Staraj się być pozytywnie nastawiony i stwórz środowisko przyjazne dla błędów, w którym każdy może uczyć się od siebie nawzajem, a wspólne rozwiązania można znaleźć w procesie współpracy.

2. Mobilizowanie młodych ludzi

Europejski program Erasmus+ (Komisja Europejska, N/A) wspiera mobilności młodych osób. Oznacza to tyle, co „wskazywanie im miejsc do poruszania się”. Chodzi o to, aby wszyscy młodzi ludzie w Europie mieli możliwość uczestniczenia w programach wymiany międzynarodowej. Powinni oni doświadczyć nowych rzeczy, dowiedzieć się więcej o Europie i jej społeczeństwach, podnieść swoją samoocenę i wzmocnić swoje europejskie obywatelstwo (Erasmus+ Programme Guide, 2020). Działania sprzyjające inkluzji są ważnym priorytetem programu Erasmus+.

Ambasadorzy DARE mają za zadanie wspierać realizację celów programu Erasmus+. Stworzyliśmy model wzajemnego wsparcia młodzieży DARE (Podręcznik DARE wraz z opowieścią cyfrową, 2020), aby pokazać różne możliwości wspierania, zachęcania i angażowania młodych ludzi w integracyjne działania młodzieżowe. Jednym z kluczowych kroków w kierunku ich zaangażowania jest zrozumienie powodów, które mogą powstrzymywać ich przed uczestnictwem i wspólna praca.

Źródło grafiki

2.1 Jak dotrzeć do młodych ludzie

Na samym początku należy ustalić, dlaczego młodzi ludzie nie uczestniczą w programach mobilności młodzieży. Można to zrobić pytając ich bezpośrednio, ale czasami oni sami nie znajdą tego powodów lub nie są skłonni się nimi podzielić. Może to mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy powody te są osobiste.

Warto zatem lepiej poznać młode osoby w ich środowisku, aby zrozumieć, skąd pochodzą. Poniższy model (Council of Europe, 2017, rozdz. 4) pomoże Ambasadorowi DARE nawiązać kontakt z odpowiednimi grupami docelowymi i być może sprawić, że jedna lub druga osoba będzie entuzjastycznie nastawiona do międzynarodowej pracy z młodzieżą.

Krok 1 – Poznaj młodzież w ich środowisku

 • Zbuduj zaufanie i pozytywne relacje, aby zaangażować młodych ludzi w otwarty i szczery dialog.
 • Odwiedzaj miejsca, w których możesz spotkać ludzi, do których chcesz dotrzeć. Spędzaj z nimi czas, poznawaj ich środowisko i sytuację życiową.
 • Rozmawiaj z nimi o ich potrzebach i życzeniach, słuchaj aktywnie i zbieraj istotne informacje, aby zidentyfikować bariery i zachęcić do zaangażowania.

Krok 2 – Nawiąż z nimi relację

 • Okaż zainteresowanie tym, co ludzie robią i jak to robią. Rozmawiaj z nimi o ich doświadczeniach.
 • Wykaż się szczerością i otwartością. Relacja oparta na zaufaniu jest obustronna, dlatego Ty również się otwórz. Opowiedz swoim rówieśnikom o swoich pomysłach, działaniach i zamiarach.

Krok 3 – Przeanalizuj informacje

 • Oceń i przeanalizuj wszystkie zebrane informacje. Powiedzą Ci one wiele o wyzwaniach i przeszkodach, z jakimi spotykają się Twoi rówieśnicy w codziennym życiu.
 • Zbierz pomysły na to, jak zmniejszyć lub wyeliminować bariery uczestnictwa.
 • Nie zakładaj czegoś z góry. Sprawdź swoje wyniki i przemyślenia, dzieląc się nimi z rówieśnikami.

Krok 4 – Angażuj młodzież od samego początku

 • Organizuj lokalne, krajowe lub międzynarodowe działania integracyjne, w które mogą się zaangażować Twoi rówieśnicy.
 • Zaangażuj rówieśników od samego początku, aby ich opinie, perspektywy i potrzeby były brane pod uwagę.
 • Poproś swoich rówieśników o wsparcie w dotarciu i zmobilizowaniu większej liczby osób z ich społeczności.

Ćwiczenie 1.1

Tytuł modułu

Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z niepełnosprawnościami?

Tytuł ćwiczenia

Rozejrzyj się!

Kod ćwiczenia

A1.1

Czas trwania ćwiczenia (w minutach)

90 minut

Rodzaj zasobu

Arkusz ćwiczeń

Cel ćwiczenia

To ćwiczenie ma na celu podniesienie świadomości na temat struktur wykluczenia w naszym codziennym życiu. Zachęca uczestników do refleksji nad ich koncepcją społeczeństwa. Na tej podstawie, ćwiczenie umożliwia im dostrzeżenie barier i zainicjowanie zmian.

Materiały potrzebne do wykonania ćwiczenia

 • · Papier i długopis;
 • · wyobraźnia.

Instrukcje krok po kroku

Chcemy zaprosić Was w krótką podróż do świata fantastyki. Poniżej znajdziesz opowiadanie. Czytając je, wyobraź sobie siebie w tej sytuacji i poznawaj otoczenie. Od czasu do czasu zatrzymaj się i zamknij oczy, aby lepiej sobie wszystko wyobrazić.

Krok 1

Przeczytaj następującą opowieść.

Przyjeżdżasz do schroniska, w którym będziesz mieszkać podczas wymiany młodzieżowej. Wkrótce poznasz innych uczestników, ale najpierw musisz się zameldować. Znajdujesz recepcję. Recepcjonista daje Ci klucze, a Ty zaczynasz szukać swojego pokoju.

Przechodzisz przez korytarze. Mijasz kuchnię, którą ktoś z personelu sprzątającego właśnie sprząta. Idziesz dalej. Na korytarzu stoi grupa ludzi i rozmawia. W salonie znajomi grają w tenisa stołowego. Na sofie obok siedzi para i flirtuje ze sobą.

Wreszcie, tam, na końcu korytarza jest Twój pokój.  Pukasz i wchodzisz. Twoja współlokatorka już przyszła i wita Cię. 

Krok 2

Teraz weź kartkę papieru i długopis. Przeczytaj historię jeszcze raz i skup się na wszystkich osobach.

Zatrzymaj się na każdej z postaci z osobna. Odpowiedz na poniższe pytania i zapisz kilka słów kluczowych, zanim będziesz kontynuował*kontynuowała tą analizę:

· Kim jest ta osoba?

· Jak wygląda ta osoba?

· Jakie są cechy charakterystyczne lub atrybuty tej osoby?

· Czy jest coś szczególnego w tej osobie?

Krok 3

Przed Tobą jest teraz lista różnych osób, ale które osoby/grupy społeczne są, a których brakuje na tej liście?

Przyjrzyj się uważnie swojej liście i zadaj sobie pytania:

· Czy są to ludzie w różnym wieku?

· Czy są to ludzie różnej płci?

· Czy są to osoby o różnych kolorach skóry?

· Czy są wśród nich osoby homoseksualne?

· Czy ktoś, kogo spotkałeś był niepełnosprawny?

W tym ćwiczeniu nie chodzi o dobro czy zło. Chodzi o pokazanie nam, jak jesteśmy przyzwyczajeni postrzegać świat wokół nas i jak często wygląda świat wokół nas.

Większość z nas wchodzi w interakcje z ludźmi z podobnych grup społecznych, a często nie jesteśmy przyzwyczajeni do kontaktu np. z osobami z niepełnosprawnościami. Załóżmy, że nawet nie pojawią się oni w naszej wyobraźni w tak prostym ćwiczeniu. Jak dostrzec otaczające nas bariery, które uniemożliwiają im uczestnictwo lub „bycie zauważalnym”?

Krok 4

Przenieś wiedzę z tego ćwiczenia do swojego codziennego życia. Idź do klubiku młodzieżowego, klubu sportowego lub chociażby rozejrzyj się po swojej szkole. Zadaj sobie pytanie: Kogo brakuje? i nie zapomnij zapytać, dlaczego!

Rozmawiaj o swoich spostrzeżeniach i wymieniaj się pomysłami z innymi ludźmi. Czasami ludzie nie są świadomi, że kogoś nie widzą lub nie dostrzegają. Zwracając na to uwagę, już teraz możesz wiele zmienić. W ten sposób przyczyniasz się do zmniejszenia barier, które uniemożliwiają równe uczestnictwo Twoim rówieśnikom.

Zaadaptowano z ćwiczenia The Park. No Barriers No Boarders, Salto Youth, 2003, s.14.

Ćwiczenie 1.2

Tytuł modułu Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z niepełnosprawnościami?
Tytuł ćwiczenia „Mobilizowanie rówieśników” – Portfolio
Kod ćwiczenia A1.2
Czas trwania ćwiczenia (w minutach) Zbieranie informacji: 120 minut
Przygotowanie: 180 minut
Rodzaj zasobu Arkusz ćwiczeń
Cel ćwiczenia

To ćwiczenie ma na celu stworzenie portfolio międzynarodowej integracyjnej pracy z młodzieżą. Portfolio to zbiór materiałów, informacji, zdjęć i stron internetowych, za pomocą których można zilustrować rówieśnikom cechy charakterystyczne i specyfikę międzynarodowej pracy z młodzieżą sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Podczas opracowywania treści należy pamiętać o różnych grupach docelowych.

Przygotowanie to będzie jednocześnie procesem uczenia się i refleksji, który pozwoli Ci zweryfikować posiadaną już wiedzę i zdobyć nowe spojrzenie na mobilność młodych ludzi.

Materiały potrzebne do wykonania ćwiczenia

Zależy od tego, jak wyobrażasz sobie swoje portfolio:

· Przydatne są urządzenia cyfrowe, takie jak komputer, drukarka i aparat fotograficzny.

· Przydadzą się materiały kreatywne, takie jak kolorowy papier, długopisy i flamastry, klej, nożyczki, itp.

Instrukcje krok po kroku

Aby zachęcić rówieśników do większego zaangażowania i zmobilizować ich do działania, warto dysponować atrakcyjnymi i kolorowymi materiałami i zdjęciami, które pokazują pozytywne aspekty integracyjnych wymian młodzieży, a jednocześnie udzielają odpowiedzi na ewentualne wątpliwości rówieśników. Ponieważ zbyt wiele informacji może być mylących, ważne jest, aby zawartość portfolio ograniczyć do najistotniejszych kwestii.

Krok 1: Zbieranie informacji

Jeśli zdecydowałeś się na stworzenie kreatywnego portfolio na temat pracy z młodzieżą, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest zebranie niezbędnych informacji. Możesz szukać ich w Internecie, korzystać z materiałów drukowanych, zdjęć, filmów i rozmawiać z różnymi ludźmi.

Krok 2: Zdecyduj się na medium

Na początku ważne jest, aby zdecydować, jak portfolio powinno wyglądać. Może to zależeć od grupy docelowej, do której łatwiej jest dotrzeć w określony sposób, lub od materiałów i zasobów, którymi dysponujesz (patrz krok 3). Zawsze są jakieś plusy i minusy.

· Portfolio w formie papierowej: Twoim portfolio może na przykład być album ze zdjęciami. Możesz zaprojektować je w kreatywny sposób, układając je samodzielnie, wklejając zdjęcia, stosując wydruki, używając ulotki, itp. Jeśli zdecydujesz się na stworzenie takiego portfolio, może uda Ci się je później zeskanować, abyś udostępnić online. Znajdź inspirację tutaj.

· Portfolio w wersji cyfrowej: Cyfrowe portfolio może być prostą stroną internetową, profilem na mediach społecznościowych lub dokumentem pdf, który w razie potrzeby można wydrukować. Takie portfolio może być łatwo wysłane e-mailem lub innymi cyfrowymi rozwiązaniami. Istotne jest, aby zadbać o jego dostępność (Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej, rozdział 5).

Krok 3: Zbierz informacje i przygotuj szablon

Prawdopodobnie masz mnóstwo różnych materiałów i zasobów. Zarezerwuj sobie czas na przejrzenie ich wszystkich, ponieważ nie możesz dodać wszystkiego do portfolio. Zawsze miej na uwadze swoją grupę docelową, wybierając odpowiednie informacje, zasoby, zdjęcia i media.

Wykaż się rozsądnością oraz zasadniczością, wobec tego, co wybierzesz.

Zadaj sobie pytania:

· Co jest dobre/niedobre w tej informacji?

· Co to pokazuje/wyjaśnia?

· Jakie grupy docelowe uwzględnia ta informacja?

· Kogo brakuje, do kogo chcę dotrzeć?

· Czy wszyscy rozumieją te informacje? Jeśli nie, co należy zmienić?

Odpowiedzi na te pytania pomogą spojrzeć na temat w szerszy sposób.

Twoi rówieśnicy mogą zadawać różne pytania, pokazywać różne perspektywy i wybierać te informacje, które podkreślają wiele istotnych aspektów. Przygotuj logiczny szablon i upewnij się, że Twoje portfolio pokazuje wartość dodaną uczestnictwa w międzynarodowych wymianach młodzieży sprzyjających włączeniu społecznemu. To są wasze mocne argumenty, które mogą zmobilizować i zmotywować waszych rówieśników.

Krok 4: Utwórz portfolio

Teraz już wiesz, jak powinno wyglądać Twoje portfolio i możesz zacząć je przygotowywać i tworzyć.

W razie potrzeby zmień szablon i dodawaj materiały, informacje i zdjęcia, jeśli uznasz, że ma to sens. Ponownie sprawdzaj informacji, których nie jesteś pewny*pewna. Nie zakładaj czegoś z góry! Możesz również skonsultować się z innymi osobami, które mają doświadczenie w tej dziedzinie.

Upewnij się, że portfolio jest odpowiednie dla Twoich rówieśników.

Krok 5: Możliwość nawiązania kontaktu

Twoje portfolio zainspiruje ludzi do udziału w międzynarodowych wymianach młodzieżowych o charakterze integracyjnym. Nie zapomnij zapewnić im przejrzystych dróg dostępu poprzez zamieszczenie swoich danych kontaktowych lub danych innych odpowiednich organizacji i osób kontaktowych.
Krok 6: Przeglądaj, dodawaj, usuwaj, powtarzaj

Gratulacje! Twoje portfolio jest gotowe i z pewnością wiele się nauczyliście podczas przygotowań na temat wartości dodanej i pozytywnych aspektów międzynarodowej integracyjnej pracy z młodzieżą.

Co więcej, masz teraz świetny produkt, którym możesz się podzielić i zainspirować innych do większego zaangażowania.

Z czasem prawdopodobnie będziesz wymienisz się pomysłami z różnymi ludźmi i zdobędziesz nowe pomysły. Być może zauważysz, że o pewnych aspektach jeszcze nie myślałeś*myślałaś lub że niektóre informacje są już nieaktualne. Nie zapomnij od czasu do czasu weryfikować informacje zawarte w Twoim portfolio.

Autorskie ćwiczenie Kreisau-Initiative e. V.

Dodatkowe zasoby edukacyjne


Zasób 1.1

Tytuł modułu:

Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z niepełnosprawnościami?

Tytuł zasobu:

Studium w zakresie dostępności międzynarodowych wymian młodzieży. Wyniki projektu badawczego

Kod zasobu:

R 1.1

Wprowadzenie do zasobu:

Międzynarodowa wymiana młodzieży oferuje młodym ludziom przestrzeń i czas na znaczące doświadczenia, a także na rozwój osobisty. Powinna ona stanowić naturalną część życia młodych ludzi. W badaniu w zakresie dostępności analizuje się kwestie, dlaczego młodzi ludzie nie uczestniczą w takich programach.

Co zyskasz dzięki korzystaniu z tego zasobu?

Czytelnicy dowiedzą się, jakie czynniki mogą wpływać na uczestnictwo w międzynarodowych wymianach młodzieży i jakie przeszkody mogą je uniemożliwiać. Informacje te mogą być cennym źródłem informacji przy opracowywaniu działań mających na celu zaangażowanie większej liczby młodych ludzi w międzynarodowe wymiany młodzieży.

Link do zasobu:

Publikacja: Studium w zakresie dostępności międzynarodowych wymian młodzieży. Wyniki projektu badawczego (Forschung und Praxis im Dialog, 2019).

Materiał dostępny w języku angielskim


Zasób 1.2

Tytuł modułu:

Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z niepełnosprawnościami?

Tytuł zasobu:

Żadnych barier, żadnych granic (ang. No Barriers, No Borders)

Kod zasobu:

R 1.2

Wprowadzenie do zasobu:

„No Barriers, No Borders” to praktyczna broszura wydana przez Salto Youth, której celem jest stymulowanie uczestnictwa młodych osób z niepełnosprawnością w międzynarodowych projektach młodzieżowych. Promuje ona międzynarodowe projekty mieszane, w których młodzi ludzie z niepełnosprawnością i bez niej uczestniczą na tych samych zasadach.

Co zyskasz dzięki korzystaniu z tego zasobu?

Czytelnicy uzyskają szeroką perspektywę na projekty z udziałem osób o różnym stopniu niepełnosprawności i będą mogli myśleć bardziej inkluzyjnie. Materiał zawiera praktyczne wskazówki i porady, jak aktywne uczestnictwo jest możliwe dla każdego.

Link do zasobu:

Publikacja: No Barriers No Boarders (Salto Youth, 2003)

Materiał dostępny w języku angielskim

Zasób 1.3

Tytuł modułu:

Tytuł zasobu:

DARE Youth Peer Support Model

Kod zasobu:

R 1.3

Wprowadzenie do zasobu:

The DARE Youth Peer Support Model shows how young people can reach out to their peers and how they can mobilize them to active participation. The model presents 5 stages, based on the attitudes and circumstances of your peers.

Co zyskasz dzięki korzystaniu z tego zasobu?

Young people will get to know strategies and idea on how they can mobilize and motivate peers with and without disabilities to get engaged in youth activities on different levels.

Link do zasobu:

Publication: The DARE Youth Peer Support Model in the DARE Storytelling Handbook for Empowerment

Zasób 1.4

Tytuł modułu:

Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z niepełnosprawnościami?

Tytuł zasobu:

Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej

Kod zasobu:

R1.4

Wprowadzenie do zasobu:

W rozdziale 2 przewodnika „Wokół, ponad i poza barierami” omówiono bariery uczestnictwa i przedstawiono możliwości ich pokonania.

Co zyskasz dzięki korzystaniu z tego zasobu?

Czytelnik otrzymuje informacje w zakresie barier uczestnictwa i inspirację do ich pokonywania z praktycznej perspektywy.

Link do zasobu:

Publikacja: DARE Practical guide for Inclusion, 2020.

Zasób 1.5

Tytuł modułu:

Moduł 1: Stawiaj czoła wyzwaniom, pokonuj bariery i osiągaj sukcesy: jak mobilizować rówieśników z niepełnosprawnościami?

Tytuł zasobu:

Usuwanie barier

Kod zasobu:

R1.5

Wprowadzenie do zasobu:

Krótki film (1:41 min) wyjaśnia społeczny model niepełnosprawności i pokazuje, że poprzez usuwanie barier można zapewnić pełne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym.

Co zyskasz dzięki korzystaniu z tego zasobu?

Widzowie zrozumieją, jak usuwanie barier może przyczynić się do pełnego uczestnictwa.

Link do zasobu:

Video: Removing Barriers (Unlimited, 2018).

Materiał dostępny w języku angielskim

Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE.

Większość poniższych materiałów jest dostępna w języku angielskim.

Bibliografia

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Genewa, 2001. Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia. s. 214.

Indeks cytowań

CDC Centre of Disease Control and Prevention. 2019. Common Barriers to Participation Experienced by People with Disabilities. [online] Dostęp 09 lipca 2020 r.

Council for Disabled Children. 2018. Factsheet #4: Barriers to Participation. [online] Dostęp 12 lipca 2020 r.

Council of Europe. 2017. T-Kit 8: Social Inclusion. [online] Dostęp 12 lipca 2020 r.

Podręcznik DARE wraz z opowieścią cyfrową. 2020. Model wzajemnego wsparcia młodzieży DARE . [online] Dostęp 02.09.2020 r.

Aplikacja mobilna DARE 2020. [online] Dostęp 02 września 2020.

Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej 2020. [online] Dostęp 02.09.2020 r.

Przewodnik po programie Erasmus+ 2020. [online] Dostęp 09 lipca 2020r.

Komisja Europejska. N/A. Co to jest program Erasmus+? [online] Dostęp 09 lipca 2020 r.

Forschung und Praxis im Dialog. 2019. Access Study on international youth exchange. Results of the research project. [online] Dostęp 12 lipca 2020 r.

Inclusion Europe. 2019. What is the UN CRPD? [online] Dostęp 12 lipca 2020 r.

Salto Youth. 2003. No Barriers No Borders. [online] Dostęp 10 lipca 2020r.

United Nations enable. N/A. EasyRead guide: International agreement on the rights of disabled people. [online] Dostęp 12 lipca 2020 r.

Unlimited. 2018. Removing Barriers. [online] Dostęp 12 lipca 2020 r.

Wikipedia. 2016. Dostępność. [online] Dostęp 02 września 2020 r.

Przewiń do góry