Partnerzy

Organizacja Jugend- & Kulturprojekt e.V. (JKPeV) została założona w 2004 r. w celu zapewnienia młodym ludziom i dorosłym możliwości rozwijania oraz wykorzystywania umiejętności miękkich i zawodowych oraz stymulowania kreatywności i przedsiębiorczości za pomocą nieformalnych metod uczenia się. JKPeV z siedzibą w Dreźnie (Niemcy), zajmuje się promowaniem obywatelstwa UE i aktywnym uczestnictwem obywateli.

Organizujemy międzynarodowe projekty, wydarzenia i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych w Dreźnie i za granicą, ze szczególnym naciskiem na pomoc w wzbogacaniu kultury Drezna i Wolnego Państwa Saksonii, a także promowanie różnorodności kulturowej Unii Europejskiej. Zapraszanie zagranicznych nauczycieli i uczestników do naszych projektów rozpala dialog międzykulturowy w samym sercu już bardzo artystycznego centrum – Drezna, podczas gdy z drugiej strony, włączenie lokalnych mieszkańców w nasze wydarzenia za granicą przynosi świeże spojrzenie na znane problemy w mieście i poczucie przynależności do większej grupy – Europy.

Wychodząc naprzeciw naszemu celowi, skupiamy się na krzewieniu międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarnej współpracy w Dreźnie i UE, oferując szereg działań edukacyjnych w zakresie pracy z młodzieżą, włączenia społecznego i integracji, aktywnego uczestnictwa i wolontariatu, praw człowieka, oraz historii i pamięci. Nasze wydarzenia publiczne oferują wszystkim mieszkańcom Drezna możliwość osobistego doświadczenia podejścia intelektualnego i artystycznego osób z innych krajów. W ten sposób wspieramy międzynarodowy dialog w kwestiach wspólnych.

Oprócz działań edukacyjnych, JKPeV oferuje również młodym osobom dorosłym możliwość zanurzenia się w tym kulturalnym i edukacyjnym dialogu w ramach stażu lub wolontariatu. Praca w takim miejscu pozwala uczestnikom – lokalnym lub zagranicznym – lepiej zrozumieć możliwości, szanse i różnorodność kulturową obecną w Unii Europejskiej.

www.jkpev.de


Aforisma jest stowarzyszeniem specjalizującym się w kształceniu przez całe życie, częścią sieci ACLI (Italian Workers‚ Christian Association), która jest jedną z najważniejszych we Włoszech w zakresie kształcenia zawodowego. Aforisma jest akredytowana przez rząd regionalny w Toskanii, jako instytucja szkoleniowa, a także przez włoskie Ministerstwo Pracy, jako agencja pracy. Stowarzyszenie Aforisma zostało założone w 2006 roku i od tamtej pory stale poszerza zakres swojej działalności.

Od 2008 roku Aforisma rozwinęła swój szczególny obszar specjalności – związany z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz wdrażaniem nowych przedsiębiorstw społecznych, zwiększając w ten sposób swoje powołanie społeczne.

Przez lata Aforisma zbudowała silną sieć kontaktów ze stowarzyszeniami, szkołami i innymi przedsiębiorstwami społecznymi, które stworzyły różne możliwości zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowego dla stażystów, jak również ich współpracę poprzez różne regionalne, krajowe i europejskie projekty.

Co roku około 550 osób angażuje się w ponad 30 szkoleń i działań o charakterze doradztwa zawodowego. Organizowane są szkolenia dla stażystów, osób z sektora sanitarnego, stoczniowego, pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie jakości i bezpieczeństwo, czy BHP. Wiele działań Aforisma skierowane jest do osób z upośledzeniami umysłowymi oraz fizycznymi i prowadzone są w ramach usług publicznych. Od 2015 roku Aforisma jest oficjalnym dostawcą akredytowanym przez włoskie Ministerstwem Zdrowia w zakresie kształcenia ustawicznego w dziedzinie medycyny i zdrowia (ECM).

Aforisma uzyskała certyfikat ISO 9001 na usługi szkoleniowe i przestrzega silnej wewnętrznej polityki jakości, oferując wysokiej jakości usługi promujące indywidualny rozwój uczestników.

www.aforismatoscana.net


Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach, których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 18 lat firma przeprowadziła ponad 100, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+. W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem.

Danmar Computers jest twórcą i dostawcą AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi, jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

 

danmar-computers.com.pl


KAINOTOMIA to greckie Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych. KAINOTOMIA zrealizowała do tej pory ponad 60 programów szkoleniowych dla osób bezrobotnych, edukatorów na wszystkich poziomach kształcenia, studentów uczelni wyższych, osób pracujących/samozatrudnionych oraz pochodzących z grup defaworyzowanych, które miały na celu rozwój zawodowy oraz lepszą integrację społeczną i na rynku pracy.

KAINOTOMIA oferuje usługi konsultingowe zarówno firmom jak i bezrobotnym, ułatwiając wejście (ponowne wejście) na rynek pracy. KAINOTOMIA uczestniczyła w wielu projektach krajowych, oferując wysoki poziom wiedzy specjalistycznej we współczesnych dziedzinach, dopasowanych do zapotrzebowania rynku pracy, co miało na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw uczestników w zakresie ich integracji na rynku pracy. KAINOTOMIA uczestniczy w projektach krajowych dotyczących „lokalnych planów rozwoju i przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych w oparciu o konkretne lokalne potrzeby i potencjał wzrostu”. Ponadto, firma bierze udział w projektach UE, w ramach programu Erasmus+,  zarówno, jako koordynator jak i partner.

KAINOTOMIA ściśle współpracuje z ponad 60 firmami i organizacjami, głównie z sektora przemysłu. W związku z tym, posiada rozległą sieć partnerów w Grecji i całej Europie. Organizacja współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowymi, instytucjami szkolnictwa wyższego, oraz prywatnymi firmami w Grecji i pozostałych krajach UE. KAINOTOMIA  jest członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorstw i Przemysłu Regionu Tesalii, i ściśle współpracuje z Europejską Siecią Przedsiębiorczości Hellas.

www.kainotomia.com.gr


Stowarzyszenie Kreisau-Initiative zostało założone latem 1989 roku przez mieszkańców wschodniego i zachodniego Berlina, aby wspierać powstanie i działalność międzynarodowego miejsca spotkań w Krzyżowej. Wspólnie z polską Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, inicjujemy działania na rzecz demokratycznej, otwartej i solidarnej Europy. Organizujemy spotkania młodzieży, warsztaty, konferencje i seminaria.

Chcemy, aby młodzi ludzie współtworzyli Europę. Dlatego zachęcamy ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Naszą pracę pedagogiczną charakteryzuje orientacja na działanie, odniesienie do życia codziennego, uczenie się przez doświadczenie oraz podejmowanie ważnych dla naszych czasów zagadnień społecznych i politycznych.

Różnorodność jest dla nas wartością. Do udziału w naszych projektach zapraszamy osoby niezależnie od takich kategorii jak pochodzenie, płeć czy sprawność.

Nasze projekty edukacyjne obejmują trzy działy tematyczne: Historia Współczesna i Prawa Człowieka, Transformacja Społeczno-Ekologiczna oraz Inkluzja (edukacja włączająca).

Historia Współczesna i Prawa Człowieka

Edukacja historyczna i edukacja w zakresie praw człowieka są dla nas ściśle ze sobą powiązane. Łączymy przy tym przeszłość z teraźniejszością i zwracamy szczególną uwagę na to, aby uczestnicy naszych projektów, z różnorodnymi tożsamościami, poczuciem przynależności i kulturami pamięci, które ich cechują, mogli znaleźć w tej ofercie edukacyjnej swoje miejsce. Poprzez nasze projekty propagujemy takie wartości jak równość, demokracja i godność człowieka.

Transformacja Społeczno-Ekologiczna

Nasza wizja to „dobre życia dla wszystkich” z uwzględnieniem granic wytrzymałości naszej planety. W ramach projektów edukacyjnych poddajemy krytyce wyzysk ludzi i przyrody, pokazując, że możliwe jest stworzenie społeczeństwa, gdzie demokracja, zrównoważony rozwój i solidarność odgrywają ważniejszą rolę, niż konkurencja, konsumpcja i przymus nieskończonego wzrostu gospodarczego.

Inkluzja

W inkluzyjnym społeczeństwie wszyscy mają równe prawa, a różnice oznaczają szanse, nie przeszkody. Nasze projekty są skierowane do wszystkich niezależnie od wykształcenia, pozycji społecznej, czy sprawności. Aspekty, na które kładziemy szczególny nacisk, to język i komunikacja, rozwój kompetencji zawodowych oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości i sprawności.

www.kreisau.de

Przewiń do góry