DARE
DisAble the barRiErs

DisAble the barRiErs, to dwuletni projekt, który ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą we wdrażaniu integracyjnych projektów mobilności dla młodych osób o specjalnych potrzebach, a zwłaszcza tych z wadami wzroku/słuchu, czy niepełnosprawnych fizycznie, przy wykorzystaniu czterech innowacyjnych narzędzi, którymi są Praktyczny przewodnik dotyczący inkluzji społecznej, Podręcznik DARE wraz z opowieściami cyfrowymi, E-platforma: Truth and DARE, oraz Aplikacja mobilna DARE.

budowa potencjału

wspieranie budowania potencjału osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych we wdrażaniu wysokiej jakości projektów mobilności inkluzywnej z udziałem niepełnosprawnej młodzieży

inkluzja społeczna

otwarta praca z młodzieżą na rzecz współpracy międzysektorowej umożliwiająca większą synergię w różnych obszarach działań na rzecz włączenia społecznego niepełnosprawnej młodzieży

wzajemne wsparcie

wspieranie wolontariatu młodych osób i zwiększanie wzajemnego wsparcia ze strony młodych osób wobec młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami

wdrażanie mobilności

wspieranie integracji społecznej młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, uwzględniając fundamentalne europejskie wartości, poprzez zachęcanie organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży do wdrażania inkluzyjnych mobilności

zwiększanie świadomości

zwiększanie udziału niepełnosprawnej młodzieży w życiu społecznym, na poziomach lokalnym oraz europejskim, poprzez podnoszenie świadomości na temat projektów Erasmus+ oraz mobilności młodzieży

Grupy docelowe projektu

Pracownicy oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży, członkowie stowarzyszeni z tymi organizacjami, trenerzy, nauczyciele, liderzy grup młodzieżowych

Celem tej lokalnej grupy fokusowej jest zebranie opinii i ocena rezultatów IO1 i IO3, które zostaną przekazane tej konkretnej grupie po ich ostatecznym opracowaniu. Następnie każdy z partnerów zorganizuje spotkanie w celu zainicjowania dyskusji na temat rezultatów o charakterze oceny, która będzie miała formę pytań i dotyczyć będzie poziomu zadowolenia uczestników z treści, jakości i kompletności informacji.

Osoby młode, a wśród nich osoby z wadami wzroku/słuchu, niepełnosprawni fizycznie, czy z innymi niepełnosprawnościami

Celem tej grupy fokusowej jest wypróbowanie i ocena rezultatów intelektualnych projektu przez młodzież z różnymi niepełnosprawnościami, które zostaną przekazane tej konkretnej grupie po ich ostatecznym opracowaniu. Następnie zostaną zorganizowane po jednym spotkaniu na każdy rezultat, aby zebrać opinie uczestników na temat treści, skuteczności, parametrów technicznych i dostępności (szczególnie dla młodych osób z wadami wzroku i/lub słuchu) rezultatów.

Rezultaty projektu

Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej
Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej będzie 50-stronicowym materiałem ze wskazówkami, metodami i przykładami/dobrymi praktykami dotyczącymi włączania społecznego młodych osób z wadami wzroku/słuchu, czy niepełnosprawnych fizycznie. Przewodnik przeznaczony jest dla pracowników oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży, członków stowarzyszonych z tymi organizacjami, trenerów oraz nauczycieli, i kierowników projektów, którzy są zaangażowani w programach mobilności Erasmus+, w tym we wdrażanie krótko- / długoterminowych mobilności młodzieży (wymiany młodzieży, mobilności osób pracujących z młodzieżą i inicjatywy wolontariatu europejskiego EVS lub ESC). Celem praktycznego przewodnika jest zapewnienie zarówno organizacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz młodzieży, jak i osobom, trenerom i nauczycielom bezpośrednio pracującym z młodzieżą, w niezbędną w ich pracy wiedzę oraz zachęcenie ich do działań mających na celu zaangażowanie więcej młodych osób z wadami wzroku/słuchu, czy niepełnosprawnych fizycznie w mobilności, a także wdrażanie większej liczby aktywności sprzyjających integracji społecznej.
Podręcznik DARE wraz z opowieścią cyfrową
Drugim rezultatem intelektualnym jest podręcznik wraz z opowieściami cyfrowymi, który zostanie opracowany zarówno dla młodzieży z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawnej młodzieży – osób, które chcą zostać ambasadorami DARE. Celem tego rezultatu jest zapewnienie im potrzebnej wiedzy, umiejętności i postawy, aby mogli oni wspierać innych zainteresowanych udziałem w projektach mobilności Erasmus+ oraz stać się bardziej aktywnymi obywatelami w swoim środowisku. Podręcznik DARE wraz z opowieściami cyfrowymi będzie oparty na cyfrowej metodzie opowiadania historii i będzie zawierał materiały audiowizualne oraz inne media, co sprawi, że będzie bardziej interaktywny, a tym samym atrakcyjniejszy dla młodzieży. Podręcznik będzie również wydany w edycjach specjalnych przeznaczonych dla młodych osób z wadami wzroku lub słuchu.
E-platforma: Truth and DARE

Platforma Truth and DARE zostanie zaprojektowana w szczególności dla osób działających na rzecz młodzieży, trenerów, nauczycieli, placówek oraz ośrodków szkoleniowych bezpośrednio kształcących/pracujących z młodzieżą z zaburzeniami wzroku, słuchu lub fizycznymi. Celem platformy będzie dostarczenie wyżej wymienionym grupom przestrzeni do komunikacji oraz uczenia się online, ponadto poprawa i zwiększenie dostępności mobilności dla młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.
– Przestrzeń e-learningowa Truth: składająca się z 10 modułów szkoleniowych, zostanie udostępniona poprzez e-platformę DARE. Pięć modułów zostanie opracowanych dla osób pracujących z młodzieżą, wychowawców, trenerów oraz liderów młodzieżowych, aby przyczynić się do zwiększenia ich umiejętności i kompetencji w pracy z młodzieżą, w szczególności z tą niepełnosprawną. Pozostałe pięć moduły przeznaczonych będzie zarówno dla młodzieży z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawnej młodzieży – osób, które chcą zostać Ambasadorami DARE i wspierać swoich rówieśników.
– Przestrzeń informacji i komunikacji DARE: miejsce ułatwiające przekazywanie informacji i wspierające komunikację między młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami, a pracownikami młodzieżowymi, nauczycielami, członkami organizacji pozarządowych, itp.

Aplikacja mobilna DARE

Czwartym rezultatem jest innowacyjna aplikacja mobilna stworzona specjalnie z myślą o potrzebach młodych osób z różnymi niepełnosprawnościami, które chcą poznać i być informowanym o aktualnych programach mobilności młodzieży Erasmus Plus. Zatem aplikacja mobilna DARE będzie źródłem informacji dla wymienionej grupy osób, a także umożliwi nawiązanie kontaktu z wolontariuszami i ambasadorami DARE z różnych części świata. Zakładamy, że aplikacja mobilna DARE będzie użytecznym narzędziem cyfrowym dla młodych osób z różnymi niepełnosprawnościami, dzięki czemu poczują się bardziej uprawnieni do większego uczestnictwa w istniejących możliwościach Erasmus Plus, a także tworzenia szans na przyszłość.

Szkolenie DARE

Szkolenie DARE jest bardzo ważnym działaniem, które przyczyni się do budowania potencjału partnerów i będzie stanowić cenny wkład w rozwój umiejętności personelu, osób pracujących z młodzieżą, nauczycieli, trenerów oraz liderów młodzieżowych. Szkolenie to ma na celu zwiększenie efektów uczenia się bezpośrednich uczestników organizacji partnerskich i zaangażowanie jeszcze większej liczby osób, zapewniając wysokiej jakości wiedzę i szkolenia w tematyce projektu DARE. Rezultaty uczenia się tego działania będą rozpowszechniane przez kanały komunikacji wewnętrznej każdej organizacji partnerskiej, dostępne również po zakończeniu projektu.

Osiągnięcia, z których jesteśmy dumni

0 +

zaangażowanych osób

0 +

nawiązanych kontaktów

0 +

przeprowadzonych działań

Przewiń do góry