Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα εμπόδια και πετύχετε: πώς να κινητοποιήσετε τους νέους μΟΑΣΑ;


Καλώς ήλθατε στις ενότητες αυτομάθησης, ειδικά σχεδιασμένες για νέους, με στόχο την παροχή υποστήριξης σε νέους μΟΑΣΑ (Άτομα με Οπτικές, Ακουστικές και Σωματικές Αναπηρίες) για την αύξηση της συμμετοχής τους στην εργασία στον τομέα της νεολαίας διεθνώς. Σκοπός μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να γίνουν πρεσβευτές DARE (DARE Digital Storytelling Handbook, 2020) και έτσι να ενθαρρύνουν τους συνομηλίκους τους να λαμβάνουν ενεργά μέρος σε διεθνείς δραστηριότητες νεολαίας. Οι ενότητες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τους νέους, παρέχοντας εμπειρίες αυτομάθησης σε κρίσιμα θέματα της εργασίας που στοχεύει στην ένταξη στον τομέα της νεολαίας.

Η εύρεση στρατηγικών για την επιτυχημένη κινητοποίηση των συνομηλίκων είναι ένας από τους βασικούς στόχος της παρούσας ενότητας. Οι νέοι και ειδικά οι νέοι μΟΑΣΑ αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια που τους αποθαρρύνουν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες νεολαίας. Μέσα από την ενότητα αυτή, θέλουμε να φέρουμε στο προσκήνιο αυτά τα  πιθανά εμπόδια, να τα γνωστοποιήσουμε και να τα κάνουμε ορατά ώστε να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε βήμα προς βήμα.

Αυτή η ενότητα εξετάζει τα ακόλουθα θέματα:

 • ένταξη,
 • είδη εμποδίων και τρόποι αντιμετώπισης,
 • κινητοποίηση των νέων και ιδίως των νέων μοΑΣΑ.

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα:

 • καταλάβετε τι είναι η ένταξη,
 • αναγνωρίστε τα πιθανά εμπόδια συμμετοχής και θα βρείτε τρόπους να τα ξεπεράσετε,
 • αποκτήσετε μία ιδέα για το πώς να κινητοποιήσετε τους συνομηλίκους σας να συμμετέχουν σε (διεθνείς) δραστηριότητες ένταξης των νέων

1. Η πρόκληση της ένταξης

Η ένταξη διασφαλίζεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Inclusion Europe, 2019) και αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα αυτό παρέχει σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία κ.λπ. (United Nations enable, N/A.)

Ωστόσο,  δεν υπάρχει ένταξη χωρίς προσβασιμότητα (Wikipedia, 2016) και χωρίς προσβάσιμα περιβάλλοντα. Αν και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών εγγυάται το δικαίωμα πλήρους συμμετοχής σε όλους, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά εμπόδια που τους δυσκολεύουν και τους αποτρέπουν από το να χειριστούν τις καταστάσεις μόνοι τους, χωρίς βοήθεια από άλλους. Αυτά τα εμπόδια είναι συχνά το αποτέλεσμα της αμάθειας, της άγνοιας ή της έλλειψης ευαισθητοποίησης πάνω στο ζήτημα της αναπηρίας. Αν και τα περισσότερα από αυτά θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τον προσεκτικό σχεδιασμό, δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν.

Προφανώς, ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση ή ακόμη και η εξάλειψη τέτοιων εμποδίων. Αυτό ισχύει επίσης για τη διεθνή εργασία στον τομέα της νεολαίας, η οποία συχνά έχει και αυτή εμπόδια. Όταν η πρόσβαση είναι δύσκολη, η απογοήτευση και η απομάκρυνση από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες είναι αναπόφευκτες συνέπειες και παρά την προσπάθεια για ένταξη, η κινητοποίηση παραμένει μια πρόκληση.

Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Γραφική πηγή.

1.2 Παραδείγματα εμποδίων

Για να μειώσουμε επιτυχώς τα εμπόδια στη συμμετοχή, πρέπει πρώτα να τα αναγνωρίσουμε και να τα κατανοήσουμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τα εμπόδια ως εξής (ΠΟΥ, 2001):

«Παράγοντες στο περιβάλλον ενός ατόμου που, λόγω της απουσίας ή της παρουσίας τους, περιορίζουν τη λειτουργία και δημιουργούν αναπηρία. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν πτυχές όπως:

 • το φυσικό περιβάλλον που δεν είναι προσβάσιμο ·
 • την έλλειψη σχετικής βοηθητικής τεχνολογίας (βοηθητικές και προσαρμοστικές συσκευές, συσκευές αποκατάστασης) ·
 • τις αρνητικές στάσεις των ανθρώπων απέναντι στην αναπηρία ·
 • τις υπηρεσίες, τα συστήματα και τις πολιτικές που είτε είναι ανύπαρκτες είτε εμποδίζουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία ή άλλα θέματα υγείας σε όλους τους τομείς της ζωής.»

Αυτός ο ορισμός δείχνει ότι τα εμπόδια είναι κάτι περισσότερο από φυσικά εμπόδια και ότι μπορούν να εμφανιστούν σε διαφορετικά επίπεδα. Παρακάτω, θα εξετάσουμε  τρία παραδείγματα πιθανών εμποδίων (Unlimited, 2018) και θα δούμε στρατηγικές πρόληψης (CDC, 2019):

 • Τα συμπεριφορικά εμπόδια είναι η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για συγκεκριμένες ομάδες. Οι στάσεις που προκύπτουν από αυτές τις εικόνες περιλαμβάνουν συχνά τον οίκτο και την επίκριση των προς τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να έρθουν αντιμέτωπα με αποκλεισμό, διακρίσεις ή άλλα, νέα εμπόδια.

Εάν υπάρχει, για παράδειγμα, η πεποίθηση ότι τα περισσότερα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να ταξιδέψουν μόνα τους, οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας δεν θα τους θεωρήσουν πιθανούς συμμετέχοντες σε διεθνείς δραστηριότητες. Συνεπώς, στα άτομα με αναπηρία δεν θα προσφερθούν τέτοιες ευκαιρίες και θα αποκλειστούν.

Από την άλλη, αρκετές δράσεις έχουν προσφέρει μεγάλη βοήθεια στην αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών. Χάρη στο κοινωνικό μοντέλο αναπηρίας (Πρακτικός οδηγός ένταξης DARE, 2020, σελ. 12), έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό ο τρόπος που προσεγγίζεται το εν λόγω ζήτημα. Η αναπηρία δεν θεωρείται πλέον ως προσωπική αδυναμία, αλλά ως κοινωνική ευθύνη και οι προσεγγίσεις χωρίς φραγμούς εξετάζονται όλο και περισσότερο.

Τα εμπόδια επικοινωνίας εμφανίζονται όταν οι στρατηγικές επικοινωνίας διαφέρουν. Η έλλειψη διερμηνέων νοηματικής γλώσσας ή η έλλειψη υπότιτλων στα βίντεο μπορεί να είναι εμπόδια για τα άτομα με ακουστική αναπηρία, καθώς και η εκτύπωση εγγράφων με μικρή γραμματοσειρά ή η χρήση διαδικτυακών αρχείων που δεν είναι κατάλληλα (π.χ. για αναγνώστες οθόνης) μπορεί να είναι εμπόδια για άτομα με οπτική αναπηρία.

Η χρήση απλής γλώσσας και κατάλληλα οπτικοποιημένων αρχείων καθώς και ο σχεδιασμός προσβάσιμων ιστοσελίδων επιτρέπει την προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες διαφορετικών ατόμων και διευκολύνει την κατανόηση των πληροφοριών.

 • Τα φυσικά εμπόδια είναι εμπόδια στο περιβάλλον που περιορίζουν την κίνηση ή την πρόσβαση των ανθρώπων. Κλασικά παραδείγματα είναι σκάλες, που εμποδίζουν τα άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια να εισέλθουν σε ένα δωμάτιο ή να φτάσουν ψηλά κρεμαστά ράφια που απαιτούν από τους ανθρώπους να σηκωθούν. Ένας προσβάσιμος χώρος ή η τοποθέτηση των υλικών που απαιτούνται σε μέρη που είναι προσβάσιμα για όλους, μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση τέτοιων εμποδίων.

Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες εμποδίων (CDC, 2019). Μερικά από αυτά τα εμπόδια, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη λειτουργία των ατόμων με αναπηρία. Είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε, ότι συχνά εμφανίζονται περισσότερα από ένα εμπόδια κάθε φορά. Αλλά αυτά τα παραδείγματα δείχνουν επίσης, ότι οι μικρές, προσεκτικές τροποποιήσεις μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την κατάσταση.

Ξεπερνώντας τα εμπόδια. Γραφική πηγή.

1.2 Ξεπερνώντας τα εμπόδια κατά την εργασία στον τομέα της νεολαίας

Η ακόλουθη επισκόπηση επισημαίνει ορισμένα από τα εμπόδια που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της εργασίας στον τομέα της νεολαίας και προσφέρει επιλογές για την αντιμετώπισή τους. Το Ενημερωτικό Δελτίο Εμπόδια Συμμετοχής (Council for Disabled Children, 2018) παρέχει μερικά περαιτέρω παραδείγματα. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης των εμποδίων συμμετοχής, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ ατομικοί ή συγκεκριμένοι. Είναι απαραίτητο να αναζητήσουμε λύσεις μαζί με νέους μΟΑΣΑ ή νέους από άλλες ομάδες-στόχους για να εντοπίσουμε τις κατάλληλες προσεγγίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η εργασία στον τομέα της νεολαίας καθίσταται προσιτή σε όλο και περισσότερες ενδιαφερόμενες ομάδες, διασφαλίζοντας έτσι την ισότιμη και πλήρη συμμετοχή όλων των νέων.

 • Οι νέοι δεν γνωρίζουν το δικαίωμά τους και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε διεθνείς δραστηριότητες νεολαίας
 • Ερευνήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με την κινητικότητα των νέων χωρίς αποκλεισμούς ή επικοινωνήστε με εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας. Μοιραστείτε τις πληροφορίες με τους συνομήλικους σας. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την άμεση επαφή για να προσεγγίσετε διαφορετικά άτομα.
 • Οργανώστε μια εκστρατεία για την προώθηση της αξίας της διεθνούς κινητικότητας χωρίς αποκλεισμούς για όλους.
 • Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή DARE για κινητά, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα συμμετοχής σας σε δραστηριότητες νεολαίας.
 • Οι νέοι με αναπηρίες έχουν φόβους, χαμηλή αυτοπεποίθηση ή είχαν αρνητικές εμπειρίες αποκλεισμού και διακρίσεων.
 • Παροτρύνετε άτομα με θετικές εμπειρίες να τις μοιραστούν και να απαντήσουν σε ζητήματα που προκαλούν αβεβαιότητα
 • Καλέστε εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτές κ.λπ. για να υποστηρίξουν τη διαδικασία οικοδόμησης της εμπιστοσύνης
 • Επιτρέψτε τη συμμετοχή νέων μΟΑΣΑ στις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης, ώστε να μπορούν να εξελίσσουν τις ικανότητές τους και να αποκτήσουν εμπιστοσύνη.
 • Οι ανάγκες πρόσβασης δεν λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά την επικοινωνία, την προσβασιμότητα σε κτίρια και δωμάτια, τη μεταφορά, τη βοήθεια, τους διαφορετικούς τύπους διατροφής ή τις διατροφικές προτιμήσεις κ.λπ.
 • Στρέψτε την προσοχή των διοργανωτών στα προβλήματα αυτά, ώστε να μπορούν να κάνουν τη δραστηριότητά τους όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμη. Διοργανώστε συναντήσεις  μεταξύ νέων μΟΑΣΑ και εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας για να σκεφτείτε μελλοντικές στρατηγικές που θα κάνουν την  εργασία στον τομέα της νεολαίας πιο προσβάσιμη.
 • Καταγράψτε τα λάθη σας και τα διάφορα ζητήματα που προέκυψαν για μελλοντικό σχεδιασμό έργου
 • Δημιουργήστε με τους φίλους σας μια επισκόπηση του τι νομίζετε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την προσβασιμότητα. Λάβετε υπόψη ότι η προσβασιμότητα δεν σημαίνει απλώς δυνατότητα εισόδου σε ένα κτίριο. Σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες όλων των ατόμων.
 • Προσπαθήστε να είστε θετικοί και να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον φιλικό και ανοιχτό στα λάθη, όπου όλοι μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να βρουν κοινές λύσεις μέσα από τη συνεργασία τους.

2. Κινητικότητα νέων

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (European Commission, N/A) προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας σε νέους. Η ιδέα είναι ότι όλοι οι νέοι στην Ευρώπη πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διεθνή προγράμματα ανταλλαγών. Μέσα από τα προγράμματα αυτά, οι νέοι θα βιώσουν νέα πράγματα, θα μάθουν περισσότερα για την Ευρώπη και θα ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους αλλά και την ενεργή τους συμμετοχή ως Ευρωπαίοι πολίτες (Erasmus+ Programme Guide, 2020). Οι δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς αποτελούν σημαντική προτεραιότητα στο Erasmus+.

Οι Πρεσβευτές DARE προσφέρουν σημαντική βοήθεια στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος Erasmus +. Για να δείξουμε τις διάφορες δυνατότητες για υποστήριξη, ενθάρρυνση και συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς, αναπτύξαμε το Μοντέλο Υποστήριξης Συνομηλίκων DARE (Εγχειρίδιο DARE Ψηφιακής Αφήγησης για την Ενδυνάμωση, 2020). Ένα κρίσιμο βήμα για την αποτελεσματική συμμετοχή τους, είναι να κατανοήσουν τα εμπόδια που θα μπορούσαν να τους αποτρέψουν από το να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες και να προσπαθήσουν να τα αντιμετωπίσουν συνεργατικά.

Όλοι μαζί ενωμένοι. Γραφική πηγή.

2.1 Πώς να προσεγγίσετε τους νέους

Όπως έχει ήδη γίνει κατανοητό, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε πρώτα τους λόγους που οι νέοι δεν συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας. Αυτό μπορεί να γίνει ρωτώντας τους απευθείας, αλλά ενδέχεται να μη γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι με ακρίβεια τους πραγματικούς λόγους ή να μην είναι πρόθυμοι να τους μοιραστούν. Αυτό μπορεί να συμβεί ιδίως όταν αυτοί οι λόγοι είναι προσωπικοί.

Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε καλύτερα τους νέους και να τους πλησιάσουμε, κατά προτίμηση στο περιβάλλον τους. Το ακόλουθο μοντέλο (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2017, κεφ. 4) μπορεί να σας υποστηρίξει ως Πρεσβευτή του DARE, ώστε να επικοινωνήσετε με τις σχετικές ομάδες-στόχους και ίσως για να καταφέρετε να ενθαρρύνετε κάποιον ώστε να συμμετέχει σε διεθνείς εργασίες στον τομέα της νεολαίας.

Βήμα 1 – Γνωρίστε τους νέους στο περιβάλλον τους

 • Χτίστε εμπιστοσύνη και δημιουργήστε μια θετική σχέση, παροτρύνοντας τους νέους να αναπτύξουν έναν ανοιχτό και ειλικρινές διάλογο.
 • Επισκεφτείτε μέρη όπου μπορείτε να συναντήσετε άτομα που θέλετε να προσεγγίσετε. Περάστε χρόνο μαζί τους και γνωρίστε το περιβάλλον και τη ζωή τους.
 • Συζητήστε μαζί τους για τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, ακούστε ενεργά και συγκεντρώστε σχετικές πληροφορίες για να εντοπίσετε εμπόδια και να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή τους.

Βήμα 2 – Αναπτύξτε μια σχέση

 • Δείξτε ενδιαφέρον για το τι κάνουν καθώς και τον τρόπο που το κάνουν. Συζητήστε μαζί τους για τις εμπειρίες τους.
 • Να είστε ειλικρινείς και ανοιχτοί. Μια αξιόπιστη σχέση είναι αμφίδρομη. Πρέπει και εσείς να ανοιχτείτε. Μιλήστε στους συνομηλίκους σας για τις ιδέες, τις δραστηριότητες και τις προθέσεις σας.

Βήμα 3 – Αναλύστε τις πληροφορίες

 • Αξιολογήστε και αναλύστε όλες τις πληροφορίες. Θα σας πουν πολλά για τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι συνομήλικοι σας στην καθημερινή τους ζωή.
 • Αναπτύξτε ιδέες για τον τρόπο μείωσης ή εξάλειψης των εμποδίων συμμετοχής.
 • Μην κάνετε υποθέσεις. Ελέγξτε τα αποτελέσματα και τις σκέψεις σας, συζητώντας τα με τους συνομηλίκους σας.

Βήμα 4 – Παροτρύνετε τη συμμετοχή των νέων από την αρχή της διαδικασίας

 • Οργανώστε τοπικές, εθνικές ή διεθνείς δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι συνομηλίκοί σας.
 • Προσελκύστε τους συνομηλίκους σας από την αρχή, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις, οι γνώμες και οι ανάγκες τους.
 • Ζητήστε από τους συνομηλίκους σας να σας στηρίξουν στην προσέγγιση και την κινητοποίηση περισσότερων ατόμων εντός των κοινοτήτων τους.

Δραστηριότητα 1.1

Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα κινητικότητας
Τίτλος Δραστηριότητας Κοιτάξτε γύρω σας
Κωδικός Δραστηριότητας A1.1
Διάρκεια Δραστηριότητας (σε λεπτά) 90 λεπτά
Τύπος πηγής Φύλλο Δραστηριοτήτων
Στόχος Δραστηριότητας Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αποκλεισμό που βιώνουν τα άτομα στην καθημερινή τους ζωή. Καλεί τους εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν σχετικά με την αντίληψή τους για την κοινωνία. Με βάση αυτό, η δραστηριότητα θα τους οδηγήσει στο να αντιληφθούν τα εμπόδια και να επιδιώξουν την αλλαγή.
Υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριότητα
 • χαρτί και στυλό
 • φαντασία
Αναλυτικές οδηγίες Θέλουμε να σας προσκαλέσουμε σε ένα σύντομο ταξίδι φαντασίας. Παρακάτω θα βρείτε μια ιστορία. Καθώς τη διαβάζετε, φανταστείτε τον εαυτό σας σε αυτήν την κατάσταση και εξερευνήστε το περιβάλλον. Σταματήστε και κλείστε τα μάτια σας για να οπτικοποιήσετε καλύτερα τα πάντα.

Βήμα 1

Διαβάστε την ακόλουθη ιστορία.

 « Φτάνετε σε έναν ξενώνα όπου θα μείνετε κατά τη διάρκεια μιας ανταλλαγής νέων. Σύντομα θα γνωρίσετε τους άλλους συμμετέχοντες, αλλά πρώτα πρέπει να κάνετε check-in. Βρίσκετε τη ρεσεψιόν. Ο ρεσεψιονίστ σας δίνει τα κλειδιά και αρχίζετε να ψάχνετε το δωμάτιό σας.

Διασχίζετε τους διαδρόμους. Περνάτε την κουζίνα, η οποία καθαρίζεται από κάποιον από το προσωπικό καθαριότητας. Μια ομάδα ανθρώπων στέκεται στο διάδρομο, κουβεντιάζοντας. Στο σαλόνι μερικοί φίλοι παίζουν πινγκ-πονγκ. Ένα ζευγάρι κάθεται στον καναπέ δίπλα τους.

Στο τέλος του διαδρόμου είναι το δωμάτιό σας. Χτυπάτε και μπαίνετε. Ο συγκάτοικος σας έφτασε ήδη και σας καλωσορίζει».

Βήμα 2

Τώρα πάρτε ένα χαρτί και ένα στυλό. Διαβάστε την ιστορία για άλλη μια φορά και εστιάστε σε όλους τους ανθρώπους που εμφανίζονται.

Σταματήστε για λίγο, κάθε φορά που συναντάτε ένα νέο άτομο / ομάδα ανθρώπων. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και γράψτε μερικές λέξεις-κλειδιά, προτού συνεχίσετε την ιστορία:

 • Ποιός είναι;
 • Πώς μοιάζει αυτό το άτομο;
 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του ατόμου;
 • Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για αυτό το άτομο;

Βήμα 3

Μπροστά σας είναι τώρα μια λίστα με διαφορετικά άτομα που έχετε γνωρίσε. Σίγουρα έχετε γνωρίσει πολλά διαφορετικά άτομα, αλλά ποια άτομα / κοινωνικές ομάδες ήταν παρόντα και ποια έλειπαν;

Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στη λίστα σας και αναρωτηθείτε:

 • Γνωρίσατε άτομα διαφορετικής ηλικίας;
 • Γνωρίσατε άτομα διαφορετικού φύλου;
 • Γνωρίσατε άτομα από διαφορετικές χώρες;
 • Γνωρίσατε άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό;
 • Γνωρίσατε άτομα με αναπηρία;

Αυτή η άσκηση δεν έχει σωστό ή λάθος. Στοχεύει στο να σας προσφέρει μία εικόνα για το πώς αντιλαμβάνεστε τον κόσμο γύρω σας.

Οι περισσότεροι από εμάς αλληλεπιδρούμε με άτομα από παρόμοιες κοινωνικές ομάδες και συχνά δεν συνηθίζουμε να επικοινωνούμε με άλλα άτομα, όπως  για παράδειγμα, άτομα με αναπηρία. Εάν δεν αποτελούν καν κομμάτι της φαντασίας μας σε μια τόσο εύκολη δραστηριότητα, αναλογιστείτε πόσο δύσκολο είναι να παρατηρήσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν;

Βήμα 4

Χρησιμοποιείστε τις γνώσεις που πήρατε από αυτήν τη δραστηριότητα στην καθημερινή σας ζωή. Πηγαίνετε σε μια λέσχη νέων, σε ένα αθλητικό κλαμπ ή ακόμα και κοιτάξτε γύρω στο σχολείο σας. Κάντε τον εαυτό σας την εξής ερώτηση: «Ποιος λείπει;» και μην ξεχάσετε να ρωτήσετε γιατί!

Μιλήστε για τις παρατηρήσεις σας και ανταλλάξτε ιδέες με άλλα άτομα. Εστιάζοντας την προσοχή σας σε αυτό, μπορείτε να αλλάξετε πολλά. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάτε στη μείωση των εμποδίων που καθιστούν την ισότιμη συμμετοχή των συνομηλίκων σας ανέφικτη.

[Η Δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από την άσκηση The Park. No Barriers No Boarders, Salto Youth, 2003, σελ.14]

Δραστηριότητα 1.2

Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα κινητικότητας
Τίτλος Δραστηριότητας Ενισχύστε τη συμμετοχή των συνομηλίκων σας σε προγράμματα κινητικότητας – Πορτφόλιο
Κωδικός Δραστηριότητας A1.2
Διάρκεια Δραστηριότητας (σε λεπτά) Έρευνα: 120 λεπτά
Προετοιμασία: 180 λεπτά
Τύπος πηγής Φύλλο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να δημιουργήσει ένα πορτφόλιο εργασίας στον τομέα της νεολαίας χωρίς αποκλεισμούς σε διεθνές επίπεδο. Το πορτφόλιο είναι μια συλλογή υλικών, πληροφοριών, εικόνων και ιστοτόπων, μέσω των οποίων μπορείτε να απεικονίσετε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της διεθνούς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς στον τομέα της νεολαίας.
Υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριότητα

Τα υλικά που θα χρειαστείτε εξαρτώνται από το πώς φαντάζεστε το προτφόλιο σας:

 • ψηφιακές συσκευές όπως υπολογιστής, εκτυπωτής και κάμερα
 • δημιουργικά υλικά όπως πολύχρωμο χαρτί, στυλό και μαρκαδόροι, κόλλα, ψαλίδι κ.λπ.
Αναλυτικές οδηγίες

Για να παρακινήσετε τους συνομηλίκους σας ώστε να συμμετέχουν σε περισσότερα προγράμματα κινητοποίησης νέων, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε πολύχρωμα υλικά και εικόνες που δείχνουν θετικές πτυχές των ανταλλαγών νέων χωρίς αποκλεισμούς και ταυτόχρονα να παρέχουν απαντήσεις σε ερωτήματα που δημιουργούν αβεβαιότητα στους συνομηλίκους σας. Λάβετε υπόψη ότι πάρα πολλές πληροφορίες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση και συνεπώς είναι σημαντικό στο πορτφόλιο  να αναλύσετε μόνο βασικές πληροφορίες.

Βήμα 1: Έρευνα

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν έχετε αποφασίσει να δημιουργήσετε ένα πορτφόλιο είναι να ερευνήσετε τις βασικές  πληροφορίες. Μπορείτε να κάνετε έρευνα στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσετε εκτυπωμένο υλικό, φωτογραφίες, βίντεο καθώς και να μιλήσετε με διαφορετικά άτομα.

Βήμα 2: Αποφασίστε τη μορφή

Στην αρχή, είναι σημαντικό να αποφασίσετε τη μορφή του πορτφόλιο. Αυτό μπορεί να εξαρτάται από την ομάδα-στόχο, την οποία είναι πιο εύκολο να προσεγγίσετε με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ή από τα υλικά και τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας (βλ. Βήμα 3). Σε ότι τρόπο και να επιλέξετε θα υπάρχον πάντα υπέρ και κατά.

 • Έντυπο πορτφόλιο: Ένα πορτφόλιο σε έντυπη μορφή μπορεί, για παράδειγμα, να μοιάζει με άλμπουμ φωτογραφιών. Μπορείτε να το σχεδιάσετε δημιουργικά μόνοι σας, επικολλώντας φωτογραφίες,  φυλλάδια των έργων, άλλο εκτυπωμένο υλικό κ.λπ. Εάν αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα έντυπο πορτφόλιο, ίσως μπορείτε να το σαρώσετε αργότερα, ώστε να μπορείτε επίσης να το κοινοποιήσετε στο διαδίκτυο. Δείτε μερικά παραδείγματα και εμπνευστείτε εδώ.
 • Ψηφιακό πορτφόλιο: Ένα ψηφιακό πορτφόλιο μπορεί να είναι ένας απλός ιστότοπος, ένα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ένα έγγραφο pdf, το οποίο μπορεί επίσης να εκτυπωθεί αν χρειαστεί. Ένα τέτοιο πορτφόλιο μπορεί εύκολα να σταλεί μέσω email ή άλλων υπηρεσιών διαδικτυακής αλληλογραφίας. Κατά τη δημιουργία ψηφιακού πορτφόλιο, είναι απαραίτητο να φροντίσετε την προσβασιμότητά του (Πρακτικός οδηγός DARE για την ένταξη, κεφάλαιο 5).

Βήμα 3: Συγκεντρώστε τις πληροφορίες και σχεδιάστε τη δομή

Στο σημείο αυτό θα έχετε συλλέξει πλήθος διαφορετικών υλικών και πόρων. Αφιερώστε χρόνο για να τα δείτε όλα και να εντοπίσετε τα πιο απαραίτητα, καθώς δεν μπορείτε να τα προσθέσετε όλα στο πορτφόλιο. Πάντα να έχετε κατά νου την ομάδα-στόχο σας, όταν επιλέγετε τις σχετικές πληροφορίες, πόρους, εικόνες και μέσα.

Να είστε προσεκτικοί και κριτικοί σχετικά με αυτό που συμπεριλαμβάνετε.

Ρωτήστε τον εαυτό σας:

 • Τι είναι σημαντικό / όχι τόσο σημαντικό σε αυτές τις πληροφορίες;
 • Τι δείχνουν / εξηγούν;
 • Σε ποιες ομάδες στόχων απευθύνονται;
 • Σε ποιούς δεν αναφέρονται, με ποιους θέλω να επικοινωνήσω;
 • Μπορούν όλοι να καταλάβουν αυτές τις πληροφορίες; Εάν όχι, τι πρέπει να αλλάξει;

Οι ερωτήσεις αυτές θα σας βοηθήσουν να μην κολλήσετε σε λεπτομέρειες, αλλά να συμπεριλάβετε τη γενική εικόνα.

Λάβετε υπόψη ότι οι συνομήλικοι σας μπορεί να έχουν διαφορετικά ερωτήματα, διαφορετικές οπτικές και να εστιάζουν σε διαφορετικές  πληροφορίες που επισημαίνουν διαφορετικές πτυχές. Για το λόγο αυτό, φροντίστε το πορτφόλιο να έχει μία λογική δομή και βεβαιωθείτε ότι εμφανίζει την αξία της συμμετοχής σε ανταλλαγές νέων χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό θα είναι και το βασικό σας επιχείρημα για να παρακινήσετε τους συνομηλίκους σας.

Βήμα 4: Δημιουργήστε το πορτφόλιο

Τώρα που έχετε αποφασίσει πώς θα πρέπει να σχεδιαστεί το πορτφόλιο σας, μπορείτε να αρχίσετε να το δημιουργείτε και να το οργανώνετε.

Μη διστάσετε να αλλάξετε τη δομή ή να προσθέσετε επιπλέον υλικό, πληροφορίες και εικόνες. Εάν δεν είστε σίγουροι για κάτι, επαληθεύστε τις πληροφορίες. Μην κάνετε υποθέσεις! Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε άλλους ανθρώπους που έχουν εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.

Σιγουρευτείτε ότι το πορτφόλιο είναι κατάλληλο για τους συνομηλίκους σας.

Βήμα 5: Ελάτε σε επαφή με τους συνομηλίκους σας

Το πορτφόλιο θα εμπνεύσει τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε διεθνείς ανταλλαγές νέων χωρίς αποκλεισμούς. Μην ξεχάσετε να τους παρέχετε σαφείς διαδρομές πρόσβασης συμπεριλαμβάνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή εκείνα άλλων σχετικών οργανισμών και υπευθύνων.

Βήμα 6: Ελέγξτε, προσθέστε, διαγράψτε, επαναλάβετε

Συγχαρητήρια! Έχετε ολοκληρώσει το πορτφόλιο και σίγουρα έχετε μάθει πολλά κατά την προετοιμασία σχετικά με την αξία και τις θετικές πτυχές της διεθνούς εργασίας στον τομέα της νεολαίας χωρίς αποκλεισμούς.

Επιπλέον, έχετε στη διάθεσή σας ένα εξαιρετικό προϊόν για να μοιραστείτε και να εμπνεύσετε τους συνομηλίκους σας, ώστε να συμμετέχουν περισσότερο.

Με την πάροδο του χρόνου θα καταφέρετε να ανταλλάξετε ιδέες με διαφορετικούς ανθρώπους, να παρατηρήσετε πτυχές που ενδεχομένως να μην είχατε σκεφτεί αλλά και να ανακαλύψετε πληροφορίες που δεν είναι πλέον έγκυρες. Μην ξεχνάτε να ανανεώνετε τακτικά το προτφόλιο σας.

[Η δραστηριότητα αναπτύχθηκε από Kreisau-Initiative e. V.]

Εκπαιδευτική Πηγή 1.1

Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα κινητικότητας
Τίτλος Πηγής Μελέτη προσβασιμότητας για τη διεθνή ανταλλαγή νέων. Αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος
Κωδικός Πηγής R 1.1
Εισαγωγή στην Πηγή

Η διεθνής ανταλλαγή νέων προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να βιώσουν σημαντικές εμπειρίες, καθώς και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ζωής των νέων. Η μελέτη προσβασιμότητας διερευνά τα βασικά ζητήματα και εμπόδια που αποτρέπουν τους νέους από το να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή;

Οι αναγνώστες θα μάθουν για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή στη διεθνή ανταλλαγή νέων αλλά και τα εμπόδια που θα μπορούσαν να τους αποτρέψουν. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή για την ανάπτυξη κατάλληλων δραστηριοτήτων, προσελκύοντας περισσότερους νέους σε διεθνής ανταλλαγές.
Σύνδεσμος Δημοσίευση: Μελέτη προσβασιμότητας για τη διεθνή ανταλλαγή νέων. Αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος (Forschung und Praxis im Dialog, 2019).


Εκπαιδευτική Πηγή 1.2

Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα κινητικότητας
Τίτλος Πηγής Χωρίς εμπόδια, χωρίς σύνορα
Κωδικός Πηγής R 1.2
Εισαγωγή στην Πηγή

Πρόκειται για ένα πρακτικό φυλλάδιο που εκδίδεται από το Salto Youth με στόχο την τόνωση της συμμετοχής των νέων με αναπηρία σε διεθνή προγράμματα. Προωθεί διεθνή προγράμματα μικτής ικανότητας, στα οποία συμμετέχουν νέοι με ή χωρίς αναπηρίες.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή;

Οι αναγνώστες θα ενημερωθούν για τα έργα μικτής ικανότητας και θα είναι σε θέση να αναλογιστούν τη σημασία της ένταξης. Το φυλλάδιο παρέχει πρακτικές συμβουλές σχετικά με το πώς να καθίσταται δυνατή η ενεργής συμμετοχή σε όλους.
Σύνδεσμος Δημοσιευση: Χωρίς εμπόδια, χωρίς σύνορα (Salto Youth, 2003)

Εκπαιδευτική Πηγή 1.3

Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα κινητικότητας
Τίτλος Πηγής Μοντέλο Υποστήριξης Συνομηλίκων DARE
Κωδικός Πηγής R 1.3
Εισαγωγή στην Πηγή

Μοντέλο Υποστήριξης Συνομηλίκων DARE δείχνει πώς οι νέοι μπορούν να προσεγγίσουν τους συνομηλίκους τους και πώς μπορούν να τους παρακινήσουν ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά. Το μοντέλο παρουσιάζει 5 στάδια, με βάση τις στάσεις και τις συνθήκες στις οποίες βρίσκονται οι συνομήλικοί σας.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή;

Οι νέοι θα γνωρίσουν στρατηγικές και ιδέες για το πώς μπορούν να παρακινήσουν τους συνομηλίκους τους, με και χωρίς αναπηρίες, να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες των νέων σε διαφορετικά επίπεδα.
Σύνδεσμος Δημοσίευση: Μοντέλο Υποστήριξης Συνομηλίκων DARE Εγχειρίδιο DARE Ψηφιακής Αφήγησης για την Ενδυνάμωση

Εκπαιδευτική Πηγή 1.4

Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα κινητικότητας
Τίτλος Πηγής Πρακτικός Οδηγός DARE για την ένταξη
Κωδικός Πηγής R1.4
Εισαγωγή στην Πηγή

Το κεφάλαιο 2 του οδηγού «Γύρω, πάνω και πέρα από τα εμπόδια» ασχολείται με τα εμπόδια συμμετοχής και περιγράφει τις επιλογές για την αντιμετώπισή τους.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή;

Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει μια εικόνα για τα εμπόδια συμμετοχής καθώς και πρακτικούς τρόπους για να τα αντιμετωπίσει.
Σύνδεσμος Δημοσίευση:Πρακτικός Οδηγός DARE για την ένταξη, 2020.

Εκπαιδευτική Πηγή 1.5

Τίτλος Ενότητας Αντιμετωπίστε τις προκλήσεις, ξεπεράστε τα εμπόδια και πετύχετε: πώς να ενισχύσετε τη συμμετοχή των νέων μΟΑΣΑ σε προγράμματα κινητικότητας
Τίτλος Πηγής Απομακρύνοντας τα εμπόδια
Κωδικός Πηγής R1.5
Εισαγωγή στην Πηγή

Αυτό το σύντομο βίντεο (1:41 λεπτά) εξηγεί το κοινωνικό μοντέλο των αναπηριών και δείχνει ότι με την άρση των εμποδίων μπορεί να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή;

Ο θεατής θα καταλάβει, πώς η άρση των εμποδίων μπορεί να συμβάλει στην πλήρη συμμετοχή.
Σύνδεσμος Βίντεο: Απομακρύνοντας τα εμπόδια  (Unlimited, 2018).

Πηγές

Βιβλιογραφία:

WHO (World Health Organization). Geneva, 2001. International classification of functioning, disability and health. σ. 214.

Διαδικτυακές Πηγές:

CDC Centre of Disease Control and Prevention. 2019. Common Barriers to Participation Experienced by People with Disabilities. [online] Ανακτήθηκε 9 Ιουλίου 2020.

Council for Disabled Children. 2018. Factsheet #4: Barriers to Participation. [online] Ανακτήθηκε 12 Ιουλίου 2020.

Council of Europe. 2017. T-Kit 8: Social Inclusion. [online] Ανακτήθηκε 12 Ιουλίου 2020.

DARE Digital Storytelling Handbook. 2020. The DARE Youth Peer Support Model. [online] Ανακτήθηκε 2 Σεπτεμβρίου 2020.

DARE Mobile App. 2020. [online] Ανακτήθηκε 2 Σεπτεμβρίου 2020.

DARE Practical Guide for Inclusion. 2020. [online] Ανακτήθηκε 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Erasmus+ Programme Guide. 2020. [Online] Ανακτήθηκε 9 Ιουλίου 2020.

European Commission. N/A. What is Erasmus+? [online] Ανακτήθηκε 9 Ιουλίου 2020.

Forschung und Praxis im Dialog. 2019. Access Study on international  youth exchange. Results of the research project. [online] Ανακτήθηκε 12 Ιουλίου 2020.

Inclusion Europe. 2019. What is the UN CRPD? [online] Ανακτήθηκε 12 Ιουλίου 2020.

Salto Youth. 2003. No Barriers No Borders. [online] Ανακτήθηκε 10 Ιουλίου 2020.

United Nations enable. N/A. EasyRead guide: International agreement on the rights of disabled people. [online] Ανακτήθηκε 12 Ιουλίου 2020.

Unlimited. 2018. Removing Barriers. [online] Ανακτήθηκε 12 Ιουλίου 2020.

Wikipedia. 2016. Accessibility. [online] Ανακτήθηκε 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Κύλιση προς τα επάνω