Moduł 4: Dostępność informacji i wskazówki jak nauczyć młode osoby z niepełnosprawnościami bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności na potrzeby mobilności


Internet jest beczką wiedzy na każdy temat, co sprawia, że informacje są bardziej dostępne, ale również stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo przechowywanych informacji i aktywność użytkowników w sieci. Dzielenie się i wyszukiwanie informacji jest ułatwione dzięki ciągłemu postępowi technologicznemu, wymuszonemu przez ewolucję branży. Osoby pracujące z młodzieżą, wychowawcy, trenerzy i liderzy młodzieżowi będą mieli wygodniejszy dostęp do informacji w celu prowadzenia zajęć lub innego wsparcia zawodowego skierowanego do osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową lub fizyczną. Podejmą się oni również roli instruktora młodych osób z niepełnosprawnościami w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Moduł ten ma na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji osób pracujących z młodzieżą, wychowawców, trenerów i liderów młodzieżowych w zakresie dostępności informacji i zasad bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu, aby mogli oni uczyć młodych niepełnosprawnych w tym zakresie. Moduł skupia się także na wspieraniu młodych osób z niepełnosprawnościami w korzystaniu z Internetu w celu znalezienia informacji i wsparcia w związku z mobilnością lub innymi możliwościami. Biorąc pod uwagę różne rodzaje niepełnosprawności, szczególnie ważne jest instruowanie młodych osób z niepełnosprawnościami, w jaki sposób mogą korzystać z Internetu i jak robić to w bezpieczny sposób.

Moduł ten obejmuje następujące tematy:

 • Dostępność informacji w Internecie
 • Nauczanie o bezpieczeństwie w Internecie
 • Wsparcie w zakresie mobilności i innych możliwości skierowane do młodych osób

Do końca tego modułu nauczysz się:

 • różnicy między dostępnością strony internetowej, jej użytecznością a inkluzją,
 • jak instruować w zakresie dostępności informacji w sieci,
 • jak uczyć o bezpieczeństwie w Internecie,
 • jak dostosować funkcje dostępności na stronach internetowych,
 • gdzie znaleźć dostępne informacje na temat mobilności i innych możliwości dla młodych osób.

1. Dostępność informacji w Internecie

Dostępność informacji w Internecie może być definiowana na dwóch poziomach (W3C Web Accessibility Initiative, 2016):

 1. już na etapie rozwoju platform i treści, które mają być dostępne dla szerszego grona odbiorców, oraz
 2. na etapie użyteczności, kiedy dostępność sieci oznacza korzystanie ze środowiska internetowego przez wszystkie osoby – strony internetowe, narzędzia i technologie zostały zaprojektowane i opracowane w taki sposób, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły z nich korzystać.

Oba te poziomy mają jednak wpływ na doświadczenia użytkowników Internetu. Szczególnie ważne jest posiadanie dostępnych stron internetowych, gdy trenerzy nie są świadomi od samego początku możliwych niepełnosprawności, jakimi mogą charakteryzować się ich uczniowie/podopieczni, a także, by trenerzy byli świadomi dostępności takich stron podczas przygotowań do nauczania. Technologia ma na celu wypełnienie luki w podejściu do uczniów o różnych możliwościach, niekoniecznie niepełnosprawnych, i dostępnych jest coraz więcej narzędzi umożliwiających równe uczestnictwo uczniów w edukacji.

Dostępność, użyteczność i inkluzja stron internetowych

Choć pojęcia te są ze sobą powiązane, nie są dokładnie takie same. Pierwsze z nich – dostępność oznacza, że strona jest technicznie przystosowana do korzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnościami. Dostępność jest ściśle związana z wewnętrznymi systemami strony internetowej (ang. back-end), czyli tym, jak jest ona zbudowana, aby była dostępna dla docelowych użytkowników. W rezultacie osoby z niepełnosprawnościami mogą bez przeszkód korzystać z witryny. Drugi z wymienionych terminów – użyteczność (ang. usability) oznacza, że strona jest przyjazna dla wszystkich użytkowników, bez podziału na osoby z niepełnosprawnościami i osoby pełnosprawne. Dlatego też strona internetowa powinna być łatwa do śledzenia materiałów na niej zawartych i nawigacji, aby można ją było zaliczyć do kategorii użyteczności. Inkluzja stron internetowych to pojęcie szersze niż te pozostałe tła i wiąże się z zaangażowaniem użytkowników: obejmuje dostępność i użyteczność, ale także bierze pod uwagę umiejętności cyfrowe użytkowników i/lub inne indywidualne cechy szczególne (ibid.).

Strona internetowa jest dostępna dla młodych osób z niepełnosprawnościami, jeśli mogą oni z niej korzystać (Balanskat et al., 2006):

 • w takiej postaci, jaka jest,
 • po drobnej konfiguracji lub dostosowaniu, lub
 • w połączeniu z niektórymi technologiami wspomagającymi.

Co oznacza drobna konfiguracja lub dostosowanie?

Wiąże się to z wprowadzeniem do stron pewnych podstawowych cech, w tym dostosowania kolorów, czcionki czy układu, ale także doboru słów, które mogą sprawić, że treść będzie bardziej dostępna.

Czy ja, jako trener mogę to zrobić sam?

Oczywiście, że tak. W zależności od rodzaju informacji, które mają być dostępne online, istnieje kilka sposobów, aby to zrobić. Z poziomu przeglądarki można zainstalować dodatek, który będzie działał na każdej stronie otwieranej za pomocą tej przeglądarki. Jeśli jesteś odpowiedzialny*odpowiedzialna za treść na stronie internetowej, możesz ją tak skonstruować, aby była jak najbardziej dostępna.

Jakie są rodzaje technologii wspomagających?

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje technologię wspomagającą, jako produkty służące utrzymaniu lub poprawie funkcjonowania i niezależności jednostki […]. Podkreśla, że technologia wspomagających jest między innymi dla osób z niepełnosprawnością, umożliwiając i promując inkluzję i uczestnictwo (Światowa Organizacja Zdrowia, 2020).

Przykładami takich technologii są czytniki ekranu, lupy ekranowe, technologia rozpoznawania mowy, terminale Braille’a, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, alternatywne klawiatury, ponadwymiarowe panele kulkowe czy myszki komputerowe. Ponadto coraz więcej urządzeń jest budowanych z wykorzystaniem technologii Przemysłu 4.0, takich jak sztuczna inteligencja czy rozszerzona rzeczywistość (AR) (Dreamhost, 2020).

Cyfrowe rezultaty opracowane w ramach projektu DARE są dostosowane do potrzeb użytkowników korzystających z czytników ekranu.

Czy jako trener mogę z nich korzystać za darmo?

Tak, istnieją technologie (i narzędzia) wspomagające, które są bezpłatne, np. czytniki ekranu (NonVisual DesktopAccess – dostępny dla systemu Windows) lub technologia rozpoznawania mowy/asystentów głosowych wbudowana w przeglądarkę/urządzenie. Rozmowy wideo stają się bardzo wartościowe, jako alternatywa w komunikacji, gdy używany jest język migowy. Konieczne mogą być jednak dodatkowe inwestycje, jak w przypadku terminali brajlowskich lub alternatywnych klawiatur.

Bariery w korzystaniu z Internetu dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt strony internetowej może stanowić barierę dla osób z niepełnosprawnościami. Strony, które mają prostą strukturę i pozbawione są jaskrawych kolorów, będą dostępne dla większej liczby użytkowników – w przeciwnym razie osoba z niepełnosprawnością wzrokową może czuć się wykluczona z korzystania z nich. Stworzenie strony internetowej bez barier jest dość trudne. Większość stron internetowych nie jest początkowo projektowana z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, ale w oparciu o ich przeznaczenie (m.in. sprzedaż, komunikacja, nauka lub marketing) i grupę docelową, choć ostatecznie osoby z niepełnosprawnościami będą należeć do użytkowników tych stron, nawet przy wsparciu trenerów. Z drugiej strony, istnieje bardzo niewiele stron dedykowanych specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami lub nie są one wystarczająco wyczerpujące – zawierają podstawowe informacje lub tylko niektóre funkcje dostępności, co nie przekłada się na pełne doświadczenie online. Niektóre strony przestają być również aktualizowane – ich zawartość nie jest już utrzymywana, choć może być nadal dostępna pod tym samym adresem. Przykładem może być My web my way by BBC (2014) – ciekawa strona dostarczająca informacji i najlepszych praktyk w zakresie dostępności, stawiająca pytania nie tylko o jakość i aktualność informacji publikowanych w sieci, ale także o bezpieczne korzystanie ze stron internetowych oraz o to, jakie dodatkowe bariery Internet narzuca swoim użytkownikom.

Przedstawiamy najczęstsze bariery napotykane przez osoby z niepełnosprawnościami w zależności od rodzaju niepełnosprawności (W3C Web Accessibility Initiative, 2017):

 • Zaburzenia wzroku – trudności w odczytaniu informacji wynikające z doboru kolorów (jasne w opozycji do ciemnych), elementów migających, (co może być ograniczeniem w napadach światłoczułości), wielkości czcionki (zwykle zbyt mała), ilości tekstu w stosunku do elementów wizualnych.
 • Niepełnosprawność słuchu – materiały zawierające dźwięk mają ograniczone możliwości regulacji tempa i/lub głośności głosu, zwłaszcza, jeśli są one osadzone na stronie internetowej i nie są naszego autorstwa; ale również, po wybraniu opcji czytania, tempo może nie być dostosowane do konkretnych trudności ze słuchem.
 • Niepełnosprawność fizyczna – trudności w posługiwaniu się myszką lub innymi przyciskami, a także brak elastyczności w orientacji na stronie internetowej, co wynika z ograniczenia lub utraty sprawności ruchowej.

Rozwiązania w zakresie dostarczania dostępnych informacji młodym osobom z niepełnosprawnościami

Udostępnianie informacji w sieci wynika z ustawień technologii webowych, przeglądarek i innych narzędzi służących do prawidłowego funkcjonowania strony, a dopiero na końcu z samego rozmieszczenia informacji na stronie.

Niektóre strony internetowe posiadają również widżet dostępności, który może włączyć następujące funkcje (pierwsze dwie wymienione dotyczą tylko komputerów stacjonarnych): nawigacja za pomocą klawiatury, kursor, kontrast+, większy tekst, wstrzymanie animacji, funkcja przeczytaj stronę, wyróżnij linki, odstępy między tekstami, przyjazne dla dyslektyków (Brotherton, C.,2020).

Jednak, aby widżet dostępności spełniał swoją rolę, konieczna jest dobrze zaprojektowana strona internetowa z dobrze skonstruowaną treścią. Aby dowiedzieć się więcej, możesz sprawdzić listę kontrolną dotyczącą dostępności (materiał dostępny w języku angielskim) oraz rozdział 5 zatytułowany „Dostępność: praktyczne informacje na temat dostępności stron internetowych i dokumentów” w Praktycznym przewodniku DARE dotyczącym inkluzji społecznej.

Możesz dodatkowo użyć narzędzia do oceny dostępności stron internetowych WAVE.

2. Nauczanie o bezpieczeństwie w Internecie

Nauczanie bezpieczeństwa w Internecie może być również definiowane na dwóch poziomach:

 1. jak bezpiecznie korzystać z Internetu i
 2. jak chronić dane użytkowników.

Obszary zainteresowania lub troski oraz możliwe problemy i wyzwania na obu poziomach będą związane z prywatnością, cyberbezpieczeństwem i kwestiami godnościowymi dla młodych osób z niepełnosprawnościami. Większość użytkowników Internetu poszukuje informacji, nie biorąc pod uwagę zagrożeń związanych z aktywnością w sieci. Jako trener lub osoba pracująca z młodzieżą możesz zdecydowanie wspierać młode osoby w ich bezpiecznym korzystaniu z Internetu i ochronie danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nauczania, jak pozostać bezpiecznym w sieci, sprawdź te wskazówki dotyczące bezpieczeństwa online (materiał dostępny w języku angielskim).

Jak mogę wyjaśnić moim uczniom, czym jest RODO?

Nie wszyscy uczący się mogą być świadomi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i tego, że ma ono coś wspólnego z ich własnymi danymi. Uczący się powinni zostać poinformowani, że zgodnie z rozporządzeniem UE, które weszło w życie 25 maja 2018 r., prywatność ich informacji jest pod lepszą kontrolą, a strony internetowe, które gromadzą dane użytkowników, są zobowiązane do posiadania polityki informującej, gdzie, jak i w jakim celu gromadzone są ich dane (Marriot, S., 2018).

Jak mogę przestrzec moich uczniów przed potencjalnymi aktami cyberprzemocy?

Młode osoby z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na padanie ofiarą takich czynów, a konsekwencje w ich przypadku mogą być poważniejsze. Po pierwsze, osoby te powinny wiedzieć, że to nigdy nie jest ich wina. Po drugie, powinny wiedzieć, że jeśli zauważą lub doświadczą cyberprzemocy, zawsze mogą zgłosić ten incydent osobom, które są dla nich autorytetem (trenerom, nauczycielom, osobom pracującym z młodzieżą lub rodzinie).

Uczniowie powinni również wiedzieć, że istnieje wiele rodzajów cyberprzemocy, do których zalicza się publiczne nawoływanie do nienawiści (w mediach społecznościowych, na forach, w całym Internecie), publikowanie zdjęć/filmów/informacji bez zgody danej osoby, wysyłanie niechcianych wiadomości prywatnych, ale także prześladowanie (ang. stalking) – żadnego z nich nie należy lekceważyć, ponieważ czyny te najprawdopodobniej były zamierzone. Co więcej, celem cyberprzemocy niekoniecznie jest pojedyncza osoba, ale może to być również grupa osób poniżana w internetowych sieciach publicznych.

Jeśli uczący się ma informacje, kto wyrządza krzywdę, może bezpośrednio porozmawiać z tą osobą, aby powstrzymać jej zachowanie (lub poprosić o pomoc trenera, jeśli nie czuje się komfortowo w tej sytuacji). Jeśli chodzi o wiadomości, uczący się powinni zostać poinstruowani, aby nie odpowiadać użytkownikowi, zablokować go, ale także zapisać dowody obraźliwych wiadomości. W najbardziej ekstremalnych przypadkach (np. przemoc, dyskryminacja), akty cyberprzemocy powinny być zgłaszane do dostawców usług/portali społecznościowych lub nawet władz publicznych w celu egzekwowania prawa.

Mimo że nie można całkowicie zapobiec cyberprzemocy, istnieją pewne kroki zapobiegawcze, które można podjąć, np. poinstruować uczniów, by unikali dzielenia się wrażliwymi informacjami osobistymi w sieci lub udziału w dyskusjach zawierających zachowania związane z cyberprzemocą; można także pomóc im w zainstalowaniu oprogramowania lub aplikacji kontroli rodzicielskiej na urządzeniach cyfrowych (Heston, K. 2020).

3. Wsparcie w zakresie mobilności i innych możliwości skierowane do młodych osób

Młodym osobom łatwiej jest szukać informacji w Internecie. Rodzaj informacji, których szukają i na jakich stronach internetowych, jest również związane z ochroną przekazywanych danych oraz aktualnością materiałów. Trenerzy wspierający młode osoby z niepełnosprawnościami są w stanie wskazać im, jakich informacji powinni szukać, jak do nich dotrzeć i gdzie je znaleźć w sieci, aby lepiej doświadczyć i skorzystać np. z mobilności.

Każda osoba, nie tylko osoba z niepełnosprawnością, zainteresowana udziałem w mobilności, powinna się do niej przygotować. Istnieje wiele działań przed, w trakcie i po mobilności. Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie europejskich programów mobilności  to kompleksowy materiał dedykowany koordynatorom i uczestnikom mobilności, zawierający przykłady narzędzi przydatnych w trakcie całego doświadczenia mobilności. Aplikacja Erasmus+App dostarcza informacji i wskazówek dotyczących procesu mobilności.

Poszukując ofert mobilności i innych podobnych możliwości w sieci, należy sprawdzić następujące strony internetowe:

Europejski Portal Młodzieżowy, który zawiera spis organizacji, które są w stanie przyjąć osoby z niepełnosprawnościami.

Projekty Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym udział osób z niepełnosprawnościami w wolontariacie, stażach i projektach solidarnościowych.

SALTO-YOUTH, w tym różne działania związane z mobilnością, od wymian młodzieżowych, przez wolontariat, po możliwości szkoleniowe i zasoby do poza formalnego uczenia się dla osób pracujących z młodzieżą.

ErasmusIntern.org, zawiera możliwości udziału w praktykach zagranicznych, możliwościach odbycia zdalnego stażu lub wolontariatu.

Erasmus+ partner search na Facebooku to publiczna grupa, w której można znaleźć możliwości udziału w projekcie, w tym oferty mobilności.

Platforma rezultatów projektów Erasmus+ to kolejne miejsce, w którym można szukać propozycji w zakresie mobilności młodzieży.

Zachęcamy również do sprawdzenia działań zainicjowanych w ramach projektu DARE.

Ćwiczenie 4.1

Tytuł modułu Moduł 4: Dostępność informacji i wskazówki jak nauczyć młode osoby z niepełnosprawnościami bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności na potrzeby mobilności
Tytuł ćwiczenia Refleksja nad wpływem funkcji dostępności na korzyść osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
Kod ćwiczenia A4.1
Czas trwania ćwiczenia (w minutach) 60 minut
Rodzaj zasobu Arkusz ćwiczeń
Cel ćwiczenia Celem tego ćwiczenia jest zbadanie różnych perspektyw użyteczności urządzeń i dostępności stron internetowych prezentowanych przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zaleca się obejrzenie proponowanych materiałów wideo i sprawdzenie, w jaki sposób dostosowałeś*dostosowałaś swoje nauczanie do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zastanów się, jakie ulepszenia możesz wprowadzić w procesie nauczania i uczenia się podczas sesji szkoleniowych – w tym celu rozważ część, „Co musi się wydarzyć, aby to zadziałało?” w każdym materiale wideo.
Materiały potrzebne do wykonania ćwiczenia Laptop lub tablet z bezpiecznym i stabilnym dostępem do Internetu.
Instrukcje krok po kroku

KROK 1: Przejdź do sekcji Perspective Videos na stronie W3C Web Accessibility Initiative.

KROK 2: Zapoznaj się z każdym z filmów dotyczących wpływu dostępności na osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

KROK 3: Zastanów się, w jaki sposób Twoje nauczanie/szkolenie jest dostosowane do trudności (wzrokowych, słuchowych lub fizycznych), z którymi borykają się Twoi uczniowie/uczestnicy.

KROK 4: Zastanów się nad ulepszeniami, które możesz wprowadzić do swojego nauczania/szkolenia, biorąc pod uwagę część, „Co musi się wydarzyć, żeby to zadziałało?” w każdym materiale wideo.

KROK 5: Podziel się swoimi refleksjami z innymi osobami pracującymi z młodzieżą. Może się zdarzyć, że podczas współpracy wymyślisz nowe rozwiązania dla bardziej integracyjnego środowiska szkoleniowego.

Ćwiczenie 4.2

Tytuł modułu Moduł 4: Dostępność informacji i wskazówki jak nauczyć młode osoby z niepełnosprawnościami bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności na potrzeby mobilności
Tytuł ćwiczenia Dobre praktyki w zakresie dostępnych stron internetowych
Kod ćwiczenia A4.2
Czas trwania ćwiczenia (w minutach) 40 minut
Rodzaj zasobu Arkusz ćwiczeń
Cel ćwiczenia Celem tego ćwiczenia jest porównanie różnych typów stron internetowych pod kątem ich cech dostępności dla różnych rodzajów upośledzeń. Zaleca się przeprowadzenie analizy z perspektywy użytkownika oraz z perspektywy projektanta. Po wykonaniu zadania będziesz lepiej przygotowany*przygotowana do projektowania zawartości stron internetowych z uwzględnieniem cech dostępności (układ, kolory, czcionka, itp.) i pomagania uczniom w wyborze stron, które są (lub mogą być) dostosowane do ich specjalnych potrzeb.
Materiały potrzebne do wykonania ćwiczenia Laptop lub tablet z bezpiecznym i stabilnym dostępem do Internetu.
Instrukcje krok po kroku

KROK 1: Wejdź na stronę projektu DARE dostępną pod adresem https://dare-project.de/, która jest dobrą praktyką strony dostępnej dla wszystkich.

KROK 2: Zapoznaj się z funkcjami widżetu dostępności i zdecyduj, które z tych funkcji są odpowiednie dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową lub fizyczną.

KROK 3: Sprawdź narzędzia do pomiaru poziomu dostępności strony internetowej. W tym celu możesz użyć WAVE Web Accessibility Evaluation Tool oraz Color Contrast Accessibility Validator lub innych rekomendacji, które znajdziesz w Internecie. Proszę pamiętać, by wybierać strony, które są bezpieczne, tzn. zaczynają się od https:// lub zawierają ikonę „kłódki”. Proszę pamiętać, aby sprawdzić ustawienia „Dostępność” na urządzeniu i w przeglądarce.

KROK 4: Bazując na wynikach poprzednich kroków, wybierz 3 kolejne strony internetowe, które są Ci znane lub które chcesz sprawdzić i oceń ich dostępność.

Czy w rezultacie potrafisz wymienić przykłady dobrych praktyk?

KROK 5: W ramach kontynuacji poprzedniego kroku sprawdź kilka dodatkowych dobrych praktyk dostępnych stron internetowych z perspektywy użytkownika i projektanta.

KROK 6: Ostatnim krokiem jest refleksja nad wynikami.

Dodatkowe zasoby edukacyjne
Zasób 4.1

Tytuł modułu: Moduł 4: Dostępność informacji i wskazówki jak nauczyć młode osoby z niepełnosprawnościami bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności na potrzeby mobilności
Tytuł zasobu: Narzędzia i techniki korzystania z sieci
Kod zasobu: R4.1
Wprowadzenie do zasobu: Strona internetowa z przykładami narzędzi i technik, a także historiami i funkcjami dostępności wdrożonymi w zależności od rodzaju niepełnosprawności.
Co zyskasz dzięki korzystaniu z tego zasobu? Ten materiał przedstawia techniki i narzędzia, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami podczas ich aktywności w sieci. Dowiesz się o różnych rozwiązaniach umożliwiających dostosowanie ustawień przeglądarki internetowej, konfiguracjach takich jak konwersji tekstu na mowę, rozpoznawanie głosu i wielu innych. Historie osób z niepełnosprawnościami i podane przykłady mogą być inspiracją do wprowadzenia nowych rozwiązań z korzyścią dla Twoich uczniów.
Link do zasobu:

Narzędzia i techniki w zakresie korzystania z sieci przez osoby niepełnosprawne

Informacje dostępne są w języku angielskim

Zasób 4.2

Tytuł modułu: Moduł 4: Dostępność informacji i wskazówki jak nauczyć młode osoby z niepełnosprawnościami bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności na potrzeby mobilności
Tytuł zasobu: Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego
Kod zasobu: R4.2
Wprowadzenie do zasobu: Strona internetowa z zasobami dla trenerów na potrzeby organizacji szkoleń z tematyki cyberbezpieczeństwa. Wszystkie dostępne pliki są do pobrania.
Co zyskasz dzięki korzystaniu z tego zasobu? Zasób wprowadza materiał do przeprowadzenia szkolenia z podstaw cyberbezpieczeństwa. Trener zostaje wyposażony w scenariusz lekcji, arkusze oraz prezentację wspierającą szkolenie. Zasób może być również inspiracją do zaprojektowania własnych materiałów związanych z tematem.
Link do zasobu:

Strona internetowa z planem lekcji, arkuszami i prezentacją na temat podstaw bezpieczeństwa cybernetycznego

Materiały dostępne w języku angielskim

Zasób 4.3

Tytuł modułu: Moduł 4: Dostępność informacji i wskazówki jak nauczyć młode osoby z niepełnosprawnościami bezpiecznego korzystania z Internetu, w szczególności na potrzeby mobilności
Tytuł zasobu: Dostępne tryby wyświetlania: system operacyjny i przeglądarka
Kod zasobu: R4.3
Wprowadzenie do zasobu: Zasób ten ma postać artykułu na stronie, który dotyczy różnych typów trybów wyświetlania, w tym trybu ciemnego, trybu zwiększonych kolorów i innych, ułatwiających dostępność stron internetowych szczególnie dla osób z dysfunkcjami wzroku.
Co zyskasz dzięki korzystaniu z tego zasobu? Zasób przedstawia różne rodzaje trybów wyświetlania, które można dostosować do ekranów urządzeń cyfrowych. Zasób pomoże zrozumieć wybór odpowiednich trybów wyświetlania dla systemów operacyjnych i przeglądarek. Trenerzy będą w stanie lepiej pomagać uczestnikom szkoleń w zakresie funkcji dostępności, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnością wzroku.
Link do zasobu:

Dostępne tryby wyświetlania: system operacyjny i przeglądarka

Informacje dostępne są w języku angielskim

Aby poznać definicje niektórych pojęć, z którymi możesz nie być zaznajomiony, przeczytaj Praktyczny przewodnik DARE dotyczący inkluzji społecznej, pierwszy rezultat opracowany przez partnerów projektu DARE.

Większość poniższych materiałów jest dostępna w języku angielskim.

Bibliografia

Brotherton, C. (2020 ). The Userway Web Accessibility Widget – Does It Boost Accessibility? [online] Dostęp 17 sierpnia 2020 r.

Computerworld (2018).  10 Android settings that’ll strengthen your security [online] Dostęp 17 sierpnia 2020 r.

Heston, K. (2020 ). How to Stop Cyber Bullying [online] Dostęp 4 września 2020 r.

Marriot, S. (2018). How to explain GDPR in plain English [online] Dostęp 17 sierpnia 2020 r.

W3C Web Accessibility Initiative (2017 ). How People with Disabilities Use the Web. Diverse Abilities and Barriers [online] Dostęp 28 sierpnia 2020 r.

W3C Web Accessibility Initiative (2016). Accessibility, Usability, and Inclusion [online] Dostęp 17 sierpnia, 2020 r.

Indeks cytowań

A11Y Project (2020). Check your WCAG Compliance [online] Dostęp 28 sierpnia 2020 r.

Balanskat, A., Blamire, R. and Kefala, S. (2006). The ICT Impact Report: A review of studies of ICT impact on schools in Europe [online] Dostęp 7 września, 2020 r.

ErasmusIntern.org [online] Dostęp 7 września 2020 r.

Erasmus+ partner search on Facebook (2013) [online] Dostęp 7 września 2020 r.

Erasmus Student Network (2017). Erasmus+ App [online] Dostęp 28 sierpnia 2020 r.

Komisja Europejska (2020). Platforma wyników projektu Erasmus+ [online] Dostęp 7 września 2020 r.

Europejski Korpus Solidarności (2020). Projekty Europejskiego Korpusu Solidarności [online] Dostęp 7 września 2020 r.

Europejski Portal Młodzieżowy [online] Dostęp 7 września 2020 r.

Federal Trade Commission (2020). Online Security Tips [online] Dostęp 28 sierpnia 2020 r.

My web my way by BBC [online] Dostęp 17 sierpnia 2020 r.

NonVisualDesktop Access [online] Dostęp 17 sierpnia 2020 r.

SALTO-YOUTH [online] Dostęp 7 września 2020 r.

Projekt Spread (2018).  Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie europejskich programów mobilności [online] Dostęp 7 września 2020 r.

WAVE (2020). WAVE Web Accessibility Evaluation Tool [online] Dostęp 17 sierpnia 2020 r.

World Health Organization (2020). Assistive technology. Overview. [online] Dostęp 7 września 2020 r.

Przewiń do góry