Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης


Η ενότητα «πώς να μεταβείτε από το σχολείο στις κινητικότητες Erasmus +, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης» είναι η τρίτη από τις πέντε ενότητες που αναπτύχθηκαν για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και τα στελέχη νεολαίας. Αυτή η ενότητα στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας που θέλουν να εργαστούν με νέους με Σωματικές, Ακουστικές και Οπτικές Αναπηρίες- μΟΑΣΑ και να αποκτήσουν την τεχνογνωσία για την υποστήριξη των νέων γενικά και επίσης των νέων μΟΑΣΑ.

Η ενότητα αυτή, εξοπλίζει τους εργαζόμενους στο πεδίο της νεολαίας, τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τα στελέχη νεολαίας με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να:

 • Ενημερώνουν τους νέους / μαθητές και τους δασκάλους στα σχολεία σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο πλαίσιο του Erasmus + σχετικά με τις κινητικότητες.
 • Υποστηρίζουν και να παρακινούν τους νέους / μαθητές και δασκάλους στα σχολεία ώστε να συμμετέχουν στις κινητικότητες του Erasmus + χρησιμοποιώντας μη τυπικές μεθόδους και δραστηριότητες μάθησης.
 • Εισάγουν τους δασκάλους των σχολείων στη μη τυπική μαθησιακή προσέγγιση.

Αυτή η ενότητα εξετάζει και περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 • Τι είναι η μη τυπική εκπαίδευση;
 • Τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση
 • Οι αρχές της μη τυπικής μάθησης
 • Τεχνικές μη τυπικής μάθησης
 • Κινητικότητες Erasmus
 • Έργα κινητικότητας στο πεδίο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
 • Σχολεία και Erasmus+
 • Ευκαιρίες για σχολεία στο πρόγραμμα ERASMUS+
 • Δραστηριότητες Πληροφόρησης Νέων/Μαθητών/Δασκάλων σχετικά με τις κινητικότητες Erasmus+.

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα έχετε μάθει να:

 • Αναγνωρίζετε τις διαφορές μεταξύ μη τυπικών και τυπικών αρχών μάθησης και περιβάλλοντος.
 • Σχεδιάζετε ένα σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Εφαρμόζετε μη τυπικές δραστηριότητες, εργαλεία και μεθόδους.
 • Δημιουργείτε μη τυπικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
 • Προωθείτε τη συμμετοχή των νέων σε μη παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα.
 • Προσδιορίζετε και να καταγράφετε ευκαιρίες κινητικότητας Erasmus +.
 • Χρησιμοποιείτε τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα του Erasmus + για να ενημερώσετε τους νέους / μαθητές / εκπαιδευτικούς για τις υπάρχουσες ευκαιρίες.
 • Να είστε ανοιχτοί στην εργασία σε μη τυπικά και μη παραδοσιακά περιβάλλοντα μάθησης με νέους.
 • Εκτιμάτε την αξία των μη τυπικών και μη παραδοσιακών μαθησιακών περιβαλλόντων όταν εργάζεστε με νέους.

1. What is non-formal education?

1.1 Τυπική, μη-τυπική και άτυπη μάθηση

Υπάρχουν τρεις τύποι μάθησης (Gadoularov and Romanica, n.d):

 • Η τυπική μάθηση είναι η μάθηση που παρέχεται συνήθως από ένα ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, δομημένο (όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους, το χρόνο μάθησης ή τη μαθησιακή υποστήριξη) και οδηγεί σε πιστοποίηση. Η τυπική μάθηση είναι σκόπιμη (μη τυχαία) από την πλευρά του μαθητή.
 • Η μη τυπική μάθηση είναι η μάθηση που δεν παρέχεται από ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και συνήθως δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Ωστόσο, είναι δομημένη (όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους, το χρόνο μάθησης ή τη μαθησιακή υποστήριξη). Η μη τυπική μάθηση είναι σκόπιμη (μη τυχαία) από την πλευρά του μαθητή.
 • Η άτυπη μάθηση είναι η μάθηση που προκύπτει από δραστηριότητες καθημερινής ζωής που σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή τον ελεύθερο χρόνο. Δεν είναι δομημένη (όσον αφορά τους μαθησιακούς στόχους, το χρόνο μάθησης ή τη μαθησιακή υποστήριξη) και συνήθως δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Η άτυπη μάθηση μπορεί να είναι σκόπιμη, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι μη σκόπιμη (ή «τυχαία» / τυχαία).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στην τυπική, μη-τυπική και άτυπη μάθηση μπορείτε να βρείτε online.

1.2 Οι αρχές της μη-τυπικής μάθησης

Οι αρχές της μη-τυπικής μάθησης είναι οι παρακάτω (Gadoularov and Romanica, n.d):

 • Επικεντρωμένη ως προς τους μαθητευόμενους: το περιεχόμενο, οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται, οι τοποθεσίες καθώς και τα χρονικά πλαίσια πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
 • Διαφάνεια: όλες οι πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας πρέπει να είναι γνωστές και να συμφωνούνται από τους μαθητευόμενους από την αρχή.
 • Εμπιστοσύνη: ό, τι συμβαίνει σε μια μαθησιακή δραστηριότητα είναι εμπιστευτικό και δεν κοινοποιείται σε οποιονδήποτε δεν είναι άμεσα μέρος της αντίστοιχης διαδικασίας.
 • Εθελοντική συμμετοχή: οι μαθητευόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης εθελοντικά.
 • Συμμετοχή των μαθητευόμενων: οι μαθητευόμενοι έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν ενεργά στις μαθησιακές δραστηριότητες και διαδικασίες, καθώς και στη διαμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας.
 • Η μάθηση είναι ευθύνη των μαθητευόμενων: οι μαθητευόμενοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους μάθησης και να έχουν κίνητρα.
 • Δημοκρατικές αξίες και πρακτικές: κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων η διαδικασία που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι συμβατή με το περιεχόμενο.

1.3 Τεχνικές της μη-τυπικής μάθησης

Η ενεργός συμμετοχή στη μη τυπική μάθηση προωθείται χρησιμοποιώντας ορισμένες τεχνικές οι οποίες είναι (Peace Corps, US, 2004), (Kokkos, 2014, pp. 138-177):

Τεχνικές Περιγραφή
Δράση που σπάει τον πάγο (Icebreaker) Μια σύντομη, δομημένη δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί για να χαλαρώνει και να ενεργοποιεί τους συμμετέχοντες και να τους γνωρίζει στην αρχή ενός προγράμματος.
Διάλεξη Ο διευκολυντής παρουσιάζει πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα στο κοινό.
Συζήτηση

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ο διευκολυντής χρησιμοποιεί προκλητικές ερωτήσεις ή δηλώσεις, συνήθως προετοιμασμένες εκ των προτέρων, για να ενεργοποιήσει την ομαδική σκέψη και τις συνεισφορές των συμμετεχόντων για να καθοδηγήσει τη συζήτηση.
Καταιγισμός Ιδεών (Brainstorming) Ο διευκολυντής υποβάλλει μια συγκεκριμένη ερώτηση ή περιγράφει ένα συγκεκριμένο σενάριο και οι συμμετέχοντες προσφέρουν πολλές διαφορετικές ιδέες.
Παρουσίαση Μια δομημένη εκτέλεση μιας δραστηριότητας για να παρουσίασει το περιέχομενο της δραστηριότητας, αντί να πει απλώς στο κοινό πώς γίνεται.
Εργασία σε Oμάδες Οι ομάδες συζητούν ή εργάζονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα και παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους σε άλλους. Η διαίρεση των ομάδων πρέπει να είναι τυχαία, με μόνη εξαίρεση να είναι όταν πρέπει να δημιουργήσουμε ομάδες ανάλογα με την εμπειρία τους. Εάν επιλέξετε ομάδες με κάποια κριτήρια, θα πρέπει να τις δικαιολογήσετε.
Αυτοκατευθυνόμενη Mάθηση Οι μαθητευόμενοι, με καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή, αποφασίζουν τι και πώς θα μάθουν. Μπορεί να γίνει μεμονωμένα ή με ομαδική μάθηση, αλλά η γενική ιδέα είναι ότι οι μαθητευόμενοι αναλαμβάνουν την εκμάθηση τους.
Γυάλα Ψαριού Η γυάλα ψαριού είναι μια τεχνική για δομημένη παρατήρηση μιας ομαδικής διαδικασίας. Η ομάδα χωρίζεται σε δύο, με το μισό της ομάδας να είναι οι παρατηρητές και οι άλλοι μισοί, ενεργοί συμμετέχοντες. Οι παρατηρητές στέκονται ή κάθονται σε κύκλο γύρω από την ενεργή, εσωτερική ομάδα. Και στις δύο ομάδες δίνονται συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσουν. Οι παρατηρητές καλούνται να σημειώσουν συγκεκριμένη συμπεριφορά, ενώ οι ενεργοί συμμετέχοντες καλούνται να ολοκληρώσουν κάποια εργασία μαζί.
Ανάποδη Τάξη Ο διευκολυντής ενθαρρύνει τους μαθητευόμενους να οργανώσουν μια εκπαίδευση.
Παιχνίδι Ρόλων Ένα σύντομο σκετς που δημιουργήθηκε και “παίχτηκε” από τους συμμετέχοντες για να προσομοιώσει μια πραγματική κατάσταση που απεικονίζει ένα πρόβλημα ή σύγκρουση.
Μελέτη Περίπτωσης Ατομική ή ομαδική εργασία, στην οποία οι συμμετέχοντες αναζητούν απαντήσεις σχετικά με κάποια παρούσα κατάσταση. Η κατάσταση πρέπει να είναι πραγματική ή ρεαλιστική (κάτι που συνέβη ή μπορεί να συμβεί).
Παιχνίδι Προσομοίωσης Οι ομάδες μαθητευόμενων λαμβάνουν υπ’ όψιν κρίσιμα δεδομένα σχετικά με μια κατάσταση, λαμβάνουν τις αποφάσεις τους, λαμβάνουν σχόλια και λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα. Τα παιχνίδια ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αναλάβουν τη δική τους μάθηση και να δοκιμάσουν νέες γνώσεις ή δεξιότητες.
Αφήγηση Η χρήση της αφήγησης στη διαδικασία μάθησης μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση και τη δημιουργικότητα.
Αυτοστοχασμός Οι συμμετέχοντες αναλύουν ατομικά την κατάσταση που συνέβη, τις προηγούμενες δραστηριότητες ή τη συμπεριφορά τους και τη συγκρίνουν με την παρούσα και τη μελλοντική τους πραγματικότητα.
Εκπαιδευτική Εκδρομή Μια εκδρομή σε μια τοποθεσία όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν ένα πραγματικό παράδειγμα μιας δραστηριότητας ή μιας κατάστασης που τους αφορά.

2. Κινητικότητες Erasmus+

2.1 Σχέδια κινητικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Το Πρόγραμμα Erasmus+  της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτεί δράσεις στον τομέα της νεολαίας προκειμένου να «παρέχει πολλές ευκαιρίες στους νέους να αποκτήσουν ικανότητες και να αναπτυχθούν ως άτομα, μέσω μη τυπικής και άτυπης μάθησης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020).

Ο στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η αύξηση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων μεταξύ των νέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, του διαπολιτισμικού διαλόγου, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης. Συμπληρωματικά, ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να συμμετάσχουν στη δημοκρατική ζωή και στην αγορά εργασίας, να προωθήσουν βελτιώσεις ποιότητας στην εργασία των νέων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων στον τομέα της νεολαίας, να συμπληρώσουν τις μεταρρυθμίσεις πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της γνώσης και της τεκμηριωμένης πολιτικής για τη νεολαία, καθώς και την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, και για την ενίσχυση της διεθνούς διάστασης των δραστηριοτήτων για τη νεολαία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016).

Τα προγράμματα κινητικότητας για νέους και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας μπορούν να διαρκέσουν από λίγες ημέρες έως και δύο χρόνια και μπορούν να περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: (1) Ανταλλαγές Νέων, (2) Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και (3) Κινητικότητα εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας (Ibid.). Ειδικότερα:

 • Οι ανταλλαγές νέων επιτρέπουν σε ομάδες νέων να αναλάβουν ένα δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων (π.χ. ένα συνδυασμό εργαστηρίων, ασκήσεων, συζητήσεων και ρόλων) σε άλλη χώρα, εντός ή εκτός της ΕΕ. Είναι ανοιχτές σε όλους τους νέους ηλικίας 13-30 ετών. Οι δραστηριότητες διαρκούν 5-21 ημέρες.
 • Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) προσφέρει ευκαιρίες στους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες συμβάλλοντας στην καθημερινή εργασία οργανώσεων σε τομείς όπως η κοινωνική μέριμνα, το περιβάλλον, τα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, οι ΤΠΕ, ο πολιτισμός και πολλά άλλα. Το EVS είναι ανοιχτό για νέους ηλικίας 17-30 ετών. Μια δραστηριότητα EVS διαρκεί μεταξύ 2 και 12 μηνών, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες EVS από 2 εβδομάδες και άνω.
 • Η κινητικότητα των εργαζομένων στο πεδίο της νεολαίας υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων στο πεδίο της νεολαίας μέσω π.χ. διεθνή σεμινάρια, μαθήματα κατάρτισης, εκδηλώσεις επαφής, επισκέψεις μελέτης ή παρακολούθηση εργασίας στο εξωτερικό σε οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας Οι δραστηριότητες κινητικότητας διαρκούν 2 ημέρες – 2 μήνες.

Το Erasmus + υποστηρίζει περαιτέρω σχέδια εταιρικής σχέσης για οργανισμούς, ιδρύματα, εταιρείες και ερευνητικούς οργανισμούς που επιθυμούν να ανταλλάξουν καλές πρακτικές ή να αναπτύξουν καινοτόμες πρακτικές. Υποστηρίζει επίσης τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία σε θέματα νεολαίας σε ολόκληρη την ΕΕ, από / προς χώρες εκτός ΕΕ, μαζί με διεθνείς οργανισμούς (κυρίως το Συμβούλιο της Ευρώπης), και ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) στον τομέα της νεολαίας (Ibid. ).

3. Σχολείο και Erasmus+

3.1 1 Ευκαιρίες για τα σχολεία μέσω του Προγράμματος ERASMUS+

Το Erasmus + προσφέρει ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία –  από την προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση για έργα κινητικότητας προσωπικού και διασυνοριακές συμπράξεις. Είτε ολόκληρες τάξεις, είτε ομάδες μαθητών μπορούν να επισκεφθούν σχολεία-εταίρους ή μεμονωμένοι μαθητές μπορούν να περάσουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχολείο σε άλλη χώρα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019).

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος υπάρχουν δύο βασικές δράσεις:

 1. Η πρώτη βασική δράση παρέχει χρηματοδότηση για την επαγγελματική ανάπτυξη του σχολικού προσωπικού, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό να μπορούν να περάσουν μια περίοδο στο εξωτερικό σε άλλο σχολείο ή να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε άλλη χώρα.
 2. Η δεύτερη βασική δράση προσφέρει στους εταίρους ενός έργοθ την ευκαιρία να ανταλλάξουν προσωπικό και μαθητές ή να αναπτύξουν ένα νέο και καινοτόμο προϊόν. Η χρηματοδότηση καλύπτει μικρές διαμονές ομάδας (3 ημέρες έως 2 μήνες) ή μεγαλύτερες περιόδους ανταλλαγής (2 έως 12 μήνες) για μεμονωμένους μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ibid.).

Σύμφωνα με την έκθεση του 2018 του Sirius, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικής για την Εκπαίδευση των Μεταναστών, η μη τυπική εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών, ενώ μια μεγάλη δυναμική έγκειται κυρίως στη συνεργασία μεταξύ παρόχων μη τυπικής εκπαίδευσης και σχολείων. Για παράδειγμα, οι εκδρομές σε μουσεία και επιστημονικά κέντρα μπορούν να δημιουργήσουν ενθουσιασμό, να προκαλέσουν ενδιαφέρον και να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στην επιστήμη. Η μη τυπική εκπαίδευση γενικά μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση, την αυτογνωσία και να δημιουργήσει ένα αίσθημα ευθύνης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, τις δεξιότητες επικοινωνίας και τη δικτύωση μεταξύ των νέων. Ως εκ τούτου, η έκθεση προτείνει μεγαλύτερη προσπάθεια εκ μέρους των σχολείων ώστε να δημιουργήσουν συνεργασίες με φορείς της κοινότητας για να συμπληρώσουν το επίσημο πρόγραμμα σπουδών τους με τη μη τυπική εκπαίδευση (Lipnickienė, K., Siarova, H., van der Graaf, L., 2018).

4. Δραστηριότητες για Πληροφόρηση των Νέων / Μαθητών / Εκπαιδευτικών σχετικά με τις κινητικότητες Erasmus+

Ορισμένες δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σύμφωνα με τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μη τυπική εκπαίδευση και διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από το σχολείο στο Erasmus + κινητικότητας επισημαίνονται παρακάτω:

Μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες είναι ένας τύπος αξιολόγησης και κοινωνικής απόδειξης που εξυπηρετούν το σκοπό της καθοδήγησης δυνητικών αποφάσεων και της αντιμετώπισης αντιρρήσεων, οι οποίες μας βοηθούν να καταλήξουμε στο «ότι η απόφαση που πρόκειται να λάβουμε είναι η σωστή» (Patel, 2017). Η κοινωνική απόδειξη «είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο όπου οι άνθρωποι συμμορφώνονται με τις πράξεις άλλων υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι ενέργειες αντανακλούν τη σωστή συμπεριφορά» (Santora, 2020).

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία μαθητών και εκπαιδευτικών σχετικά με την κινητικότητα του Erasmus +, οι μαρτυρίες επιτυχών συμμετεχόντων θα πρέπει να συλλέγονται και να κοινοποιούνται στην ομάδα-στόχο. Αυτές οι μαρτυρίες μπορούν να παρουσιαστούν ως κείμενο ή σε μορφή βίντεο ή να συμπεριληφθούν σε διαφημιστικό υλικό σε ιστότοπους ή έντυπα μέσα.

Βραδιές Πληροφοριών

Οι βραδιές πληροφοριών είναι ένα είδος ενημερωτικής εκδήλωσης που προορίζεται να ενημερώσει τους μαθητές, τους δασκάλους και / ή τους γονείς για τις δυνατότητες των κινητικοτήτων Erasmus +. Εδώ μπορούν να συμπεριληφθούν διάφορα μη τυπικά στοιχεία για τη συμμετοχή των συμμετεχόντων, όπως η διαχείριση των προσδοκιών και η αξιολόγηση του αποτελέσματος με ψηφοφορία.

Διοργάνωση Έκθεσης

Η διοργάνωση μιας έκθεσης έχει μεγαλύτερο εύρος από ένα μια βραδιά πληροφοριών, ενώ ο στόχος είναι να συνδέσει τους παρόχους κινητικότητας Erasmus + με τις ομάδες-στόχους. Σε μια τέτοια έκθεση, οι νέοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για τις διεθνείς εθελοντικές υπηρεσίες Erasmus + και τις ανταλλαγές νέων. Οι νέοι, καθώς και οι εθελοντικοί οργανισμοί που είναι ενεργοί στο πρόγραμμα Erasmus +, από όλη την Ευρώπη έρχονται σε επαφή με τις ομάδες στόχους μέσω ενημερωτικών περιπτέρων, φυλλαδίων και σύντομων παρουσιάσεων ή εργαστηρίων για ενδιαφερόμενους νέους.

Πηγή 3.1

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης
Τίτλος Δραστηριότητας Σχεδιασμός μιας έκθεσης Erasmus +
Κωδικός Δραστηριότητας A3.1
Διάρκεια Δραστηριότητας (σε λεπτά) 120 λεπτά
Τύπος Πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να υποστηρίξει τους νέους, τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και των στελεχών νεολαίας, να σχεδιάσουν και να οργανώσουν μια Έκθεση Erasmus + προκειμένου να ενημερώσουν τους νέους / μαθητές / εκπαιδευτικούς σχετικά με τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να συμμετάσχουν στην κινητικότητα του Erasmus + μετά το τέλος του σχολείου. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ένα σχέδιο που μπορεί να ακολουθηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί μια επιτυχημένη Έκθεση Erasmus +.
Υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριότητα Υλικά για σημειώσεις: στυλό ή μολύβι.

Προαιρετικό: μια ψηφιακή συσκευή όπως υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet ή έξυπνο τηλέφωνο με πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

Αναλυτικές Οδηγίες Η Εθνική Ένωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε να ζητήσει από εσάς και την ομάδα σας να διοργανώσετε μια Έκθεση Erasmus + για να ενημερώσετε τους γονείς / νέους / μαθητές / εκπαιδευτικούς σχετικά με τις υπάρχουσες ευκαιρίες συμμετοχής στις κινητικότητες Erasmus + μετά το τέλος του σχολείου. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων αποφασίστηκε να είναι 80 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 30 μαθητών της τελευταίας δευτεροβάθμιας τάξης.

Για να σχεδιάσετε και να οργανώσετε με επιτυχία αυτήν την εκδήλωση πρέπει να ακολουθήσετε μια σειρά από βήματα που θα σας οδηγήσουν στη δημιουργία ενός λεπτομερούς προγράμματος εκδηλώσεων:

Βήμα 1 – Πάρτε το σοβαρά και προετοιμάστε τον εαυτό σας διανοητικά: Η οργάνωση μιας εκδήλωσης δεν είναι απλή εργασία. Εάν έχετε διοργανώσει ποτέ μια εκδήλωση, γνωρίζετε ότι δεν πάνε όλα όπως τα έχετε σχεδιάσει και πρέπει να αντιμετωπίσετε διάφορες προκλήσεις. Έτσι, θα είναι σημαντικό να ενεργείτε ως ομαδικός παίκτης, με υπομονή και θα πρέπει να είστε καλά προετοιμασμένοι και αρκετά αποφασισμένοι να αντιμετωπίσετε κάθε είδους δυσκολίες.

Για να προετοιμαστείτε ψυχικά για τη σκληρή δουλειά και να εμπνεύσετε τους συνεργάτες σας, συνιστάται να διαβάσετε το άρθρο “Πως να προετοιμαστείτε για κάθε πρόκληση”

Βήμα 2 – Ορίστε τον σκοπό και τη μορφή: Διαμορφώστε τον στόχο σας όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα: θέλετε να μεταφέρετε γνώσεις στους συμμετέχοντες ή να τους ενημερώσετε για ένα συγκεκριμένο θέμα; Η μορφή της εκδήλωσης θα εξαρτηθεί από την απάντηση: την ιδέα, το χρονοδιάγραμμα και τη διάρκεια, την κατανομή ρόλων εντός της ομάδας, τη διάταξη της αίθουσας, την τροφοδοσία και τον ήχο. Και προσπαθήστε να μην κολλήσετε στις παραδοσιακές μορφές. Ρίξτε μια ματιά στη δομή των TED talks, στα θεματικά brunch,  στις διαδικτυακές εκδηλώσεις καθώς και στις υπαίθριες εκδηλώσεις. Αυτό που μετράει είναι ότι η μορφή έκθεσης που θα επιλέξετε, βοηθά στην επίτευξη του στόχου της έκθεσης.

Βήμα 3 – Δώστε αρκετή προσοχή στον προγραμματισμό: το σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέριμνα για υλικοτεχνική υποστήριξη (logistics)και το περιεχόμενο της έκθεσης. Δημιουργήστε ένα έγγραφο διαθέσιμο σε ολόκληρη την ομάδα που θα σας υποστηρίξει στη διαδικασία, όπου κάθε μέλος θα μπορούσε να δει τις εργασίες των άλλων και να έχει την ευρύτερη εικόνα. Αρχικά, ετοιμάστε μια λίστα με τα κύρια καθήκοντα και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τα με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες με τη μορφή συγκεκριμένων βημάτων που πρέπει να ολοκληρωθούν. Είναι σημαντικό να καθοριστεί το χρονικό πλαίσιο στο σχέδιο: ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Συχνά υποτιμάται και η προετοιμασία γίνεται με πιο αργό ρυθμό από ότι νομίζατε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα Google, προγράμματα όπως το Trello ή ακόμη και ένα απλό Excel το οποίο δεν θα σας απογοητεύσει.

Βήμα 4 – Σύνταξη του προϋπολογισμού σας: Κοιτάξτε τη λίστα των εργασιών και σχεδιάστε τον προϋπολογισμό σας. Αξίζει επίσης να σκεφτείτε ένα αποθεματικό σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων. Ως επιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαδικτυακό πρότυπο προϋπολογισμού, να το προσαρμόσετε ή ακόμη και να δημιουργήσετε ένα δικό σας.

Βήμα 5 – Να είστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε! Αν θέλετε να εκπλήξετε ευχάριστα τους καλεσμένους σας, σκεφτείτε τα πάντα μέχρι τη μικρότερη λεπτομέρεια: πώς εγγράφονται, ποιος θα χαιρετίσει τους συμμετέχοντες και πώς, ποια μουσική θα παίζει, αν θα έχετε μια ενδιαφέρουσα γωνιά φωτογραφιών, πώς φαίνεται η παρουσίασή σας και πώς είναι η ομάδα σας ντυμένη, τι να κάνετε κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Βήμα 6 – Κατανομή αρμοδιοτήτων: Είναι πολύ σημαντικό να κατανείμετε καθήκοντα μεταξύ των μελών της ομάδας που πρόκειται να λάβουν μέρος στην οργάνωση και την υλοποίηση της εκδήλωσης. Για παράδειγμα, κάποιος είναι υπεύθυνος για το στάδιο των εγγραφών, κάποιος άλλος για χαιρετισμό των ομιλητών, διαφορετικό άτομο για τον εξοπλισμό, τροφοδοσία, επικοινωνία με τον τύπο κ.λπ. Κάθε άτομο πρέπει να είναι υπεύθυνο για μια ζώνη καθ ‘όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Δώστε σε κάθε μέλος της ομάδας ένα έγγραφο με τις ανατεθείσες ευθύνες, έτσι ώστε κάθε άτομο να γνωρίζει με ποιον να επικοινωνήσει για οποιοδήποτε συγκεκριμένο ζήτημα.

Βήμα 7 – Ζητήστε αξιολόγηση: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν μια έντυπη φόρμα αξιολόγησης στο τέλος της εκδήλωσης ή μια ηλεκτρονική φόρμα όταν φτάσουν στο σπίτι. Ζητήστε τους να αξιολογήσουν διάφορες πτυχές της εκδήλωσης: όπως την οργάνωση, τους ομιλητές, την τοποθεσία και την ποιότητα της διοργάνωσης. Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε λάθη στο μέλλον και να βελτιώσετε την ποιότητα των εκδηλώσεών σας. Εάν είναι δυνατόν, λάβετε σχόλια μέσω κοινωνικών δικτύων ή καταγράψτε κριτικές βίντεο / μαρτυρίες στο τέλος μιας εκδήλωσης. Αυτό θα είναι χρήσιμο εάν η εκδήλωσή σας πραγματοποιηθεί ξανά. Ακολουθούν μερικά δείγματα εντύπων που μπορείτε να επιλέξετε:

Έρευνα – Αξιολόγησης  Εκδήλωσης

9 Δωρεάν Δείγματα Αξιολογήσεων εκδηλώσεων σε PDF, Word, Excel

Ο απόλυτος οδηγός αξιολόγησης των εκδηλώσεών σας!

Όποια και αν είναι η εκδήλωση που διοργανώνετε, να είστε αισιόδοξοι και να μην φοβάστε τις εκπλήξεις και η εκδήλωσή σας θα είναι επιτυχής!

Πηγή 3.2

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης
Τίτλος Δραστηριότητας Επιλογή τεχνικών και δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή νέων ανθρώπων / μαθητών / δασκάλων
Κωδικός Δραστηριότητας A3.2
Διάρκεια Δραστηριότητας (σε λεπτά) 120 λεπτά
Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να υποστηρίξει τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας, τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τα στελέχη νεολαίας να αποφασίσουν ποιες δραστηριότητες θα ήταν κατάλληλες για τη συμμετοχή των νέων / μαθητών / εκπαιδευτικών σε μια άτυπη εκπαιδευτική συνεδρία σχετικά με την κινητικότητα του Erasmus +.
Υλικά που απαιτούνται για τη Δραστηριότητα Υλικά για σημειώσεις, στυλό ή μολύβι.

Προαιρετικά: μια ψηφιακή συσκευή όπως υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet ή έξυπνο τηλέφωνο με πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

Αναλυτικές Οδηγίες Το γυμνάσιο της περιοχής σας, προσκάλεσε εσάς και την ομάδα σας να οργανώσετε μια συναρπαστική δραστηριότητα σχετικά με την κινητικότητα Erasmus + για νέους / μαθητές / εκπαιδευτικούς. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων αποφασίστηκε να είναι 40 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 25 μαθητών στην τελευταία τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για να επιλέξετε την κατάλληλη δραστηριότητα για τη συμμετοχή των νέων / μαθητών / δασκάλων σε αυτήν την εκδήλωση, θα πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα:

 • Βήμα 1- Σημειώστε τον τίτλο της δραστηριότητας που πρόκειται να κάνετε και καθορίστε τα άτομα που πρόκειται να σας βοηθήσουν ώστε να παραδώσετε με επιτυχία αυτήν τη δραστηριότητα.
 • Βήμα 2- Ηλικία & προφίλ μαθητών: λάβετε υπόψη τον αριθμό των συμμετεχόντων και αναλύστε το προφίλ των μαθητών σας: ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, χόμπι κ.λπ.
 • Βήμα 3- Προσδιορίστε τα μαθησιακά αποτελέσματα: ποιες γνώσεις και δεξιότητες θα αποκτήσουν οι μαθητές σας στο τέλος της δραστηριότητας; Πώς θα αλλάξει η συμπεριφορά τους;
 • Βήμα 4- Τεχνική και διάρκεια ΜΤΕ (Μη Τυπικής Εκπαίδευσης): ποια τεχνική μη τυπικής εκπαίδευσης θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε, για ποιο λόγο και για πόσο καιρό; Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χωρίσετε τους μαθητές σε ομάδες των 5 και να χρησιμοποιήσετε την τεχνική “ομαδική εργασία” αναθέτοντας στις ομάδες μια σαφή εργασία, δηλαδή αναζήτηση στον ιστό για 15 λεπτά για ένα συγκεκριμένο θέμα που κάθε ομάδα θα παρουσιάσει μετά από 5 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσετε τις δεξιότητες επικοινωνίας και την ικανότητα των εκπαιδευομένων να συνεργάζονται έγκαιρα για έναν κοινό σκοπό, να κατανοείτε σε βάθος ένα θέμα και να παρουσιάζετε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους σε άλλους. Επιπλέον, δείτε ένα βίντεο με τον τίτλο ‘Πως να πραγματοποιήσετε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης! Συμβουλές από εκπαιδευτές που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε πώς να επιλέξετε μεθόδους για μια μαθησιακή δραστηριότητα.
 • Βήμα 5 – Διατηρήστε το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων: Αποφασίστε σχετικά με τις ερωτήσεις που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών σας στη διαδικασία μάθησης. Η οργάνωση των θεμάτων σας με λογική σειρά είναι υψίστης σημασίας για τους συμμετέχοντες καθώς τους βοηθά στην παρακολούθηση της δραστηριότητας.
 • Βήμα 6-Υποδομή: τι τεχνολογική ή άλλη υποδομή χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε αυτήν τη δραστηριότητα;
 • Βήμα 7-Αξιολόγηση: πώς θα παρακολουθείτε και θα αξιολογείτε τη διαδικασία; Πώς θα καθορίσετε τι λειτούργησε και τι όχι; Πώς θα είστε σίγουροι ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν;
 • Για να κατανοήσετε καλύτερα την έννοια της αξιολόγησης σε περιβάλλον μη τυπικής εκπαίδευσης, παρακολουθήστε το βίντεο με τον τίτλο ‘Τι είναι η αξιολόγηση στην μη τυπική μάθηση; ’.
 • Βήμα 8-Κίνδυνοι: Προσπαθήστε να σκεφτείτε μερικούς από τους πιο σημαντικούς κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δραστηριότητά σας και να προετοιμάσετε ένα εναλλακτικό σχέδιο
 • Βήμα 9-Ημερομηνία & Τόπος: Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί αυτή η δραστηριότητα; Προετοιμάστε τα απαραίτητα εγκαίρως και αποφύγετε την καθυστέρηση.
 • Κατά τη διάρκεια όλων των προαναφερθέντων βημάτων, θα πρέπει να έχετε κατά νου το θεωρητικό μέρος αυτής της ενότητας καθώς και τους ακόλουθους βασικούς παράγοντες:
 • Τον τρόπο αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.
 • Τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιούνται οι πληροφορίες από αυτή τη δραστηριότητα, στο εξωτερικό περιβάλλον
 • Οι πρακτικές πτυχές για τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής δραστηριότητας.

Πηγή 3.3

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης
Τίτλος Δραστηριότητας Αναπτύσσοντας ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
Κωδικός Δραστηριότητας A3.3
Διάρκεια Δραστηριότητας (σε λεπτά) 120 λεπτά
Τύπος Πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να υποστηρίξει τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας, τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές και τα στελέχη νεολαίας για να βρουν τον καλύτερο τρόπο αξιολόγησης μιας μη τυπικής εκπαιδευτικής συνεδρίασης σχετικά με την κινητικότητα Erasmus + που παρέχεται σε νέους / μαθητές / εκπαιδευτικούς.
Υλικά που απαιτούνται για τη Δραστηριότητα Υλικά για σημειώσεις: στυλό ή μολύβι.

Προαιρετικά: μια ψηφιακή συσκευή όπως υπολογιστής, φορητός υπολογιστής, tablet ή έξυπνο τηλέφωνο με πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

Αναλυτικές οδηγίες Η ένωση γονέων ενός δημοτικού σχολείου αποφάσισε να σας προσκαλέσει να οργανώσετε μια μη τυπική εκπαιδευτική συνεδρία σχετικά με την κινητικότητα του Erasmus + που παρέχεται σε νέους / μαθητές / εκπαιδευτικούς, αλλά για να μπορέσετε να αξιολογήσετε αυτή τη συνεδρία θα  πρέπει να αναπτύξετε ένα Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης.

Πριν ξεκινήσετε θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης περιέχει μια λίστα ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται για να διατυπώσουν την αξιολόγηση μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Αυτό το ερωτηματολόγιο αναπτύσσεται συνήθως όταν οι στόχοι μιας συνεδρίας είναι καθορισμένοι. Γενικά, τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης είναι χρήσιμα για:

 • να αναπτυχθεί μια δομημένη αξιολόγηση.
 • να σας καθοδηγήσει για την ολοκλήρωση τη διαδικασίας αξιολόγησης.
 • να σας βοηθήσει να παρουσιάσετε ένα ακριβές αποτέλεσμα

Για να ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτή τη διαδικασία ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

 • Βήμα 1- Γράψτε τον τίτλο της δραστηριότητας για την οποία πρόκειται να αναπτύξετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.
 • Βήμα 2- Προσδιορίστε ποιος και πώς θα συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Μάθετε ποιοι είναι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Προσδιορίστε επίσης τα άτομα που πρόκειται να σας βοηθήσουν να συλλέξετε τις απαντήσεις ή αποφασίστε αν θα το κάνετε μόνοι σας.
 • Βήμα 3 – Κάντε σχετικές ερωτήσεις. Χρησιμοποιήστε ερωτήσεις που έχουν σχετική σημασία για τη δραστηριότητα που εστιάζει στους σχετικούς στόχους και στόχους.
 • Βήμα 4 – Αποφασίστε τι είδους και ποιες ερωτήσεις πρέπει να συμπεριληφθούν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Δώστε προτεραιότητα στις ερωτήσεις με βάση τη σημασία τους και πόσο καλά αντιμετωπίζετε τις ανάγκες αξιολόγησης. Σύμφωνα με την ομάδα-στόχο σας, επιλέξτε ανάμεσα σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (οι οποίες μπορούν να απαντηθούν με απλή “ναι” ή “όχι”) και ανοιχτή ερώτηση (αυτές που απαιτούν περισσότερη σκέψη και περισσότερο από μια απλή απλή λέξη ως απάντηση)
 • Βήμα 5 – Επαληθεύστε τις ερωτήσεις. Βεβαιωθείτε ότι σχετικές με την αξιολόγηση της δραστηριότητας.

Για όλα τα παραπάνω έχετε στο μυαλό σας τις παρακάτω συμβουλές!

 • Κάντε το ερωτηματολόγιο συνοπτικό.
 • Γράψτε μια σύντομη εισαγωγή και για ποιο λόγο γίνεται αυτό το ερωτηματολόγιο
 • Συμπεριλάβετε ανοιχτές ερωτήσεις και κλίμακα βαθμολογίας
 • Κρατήστε τις ερωτήσεις σας ουδέτερες.
 • Εξετάστε εναλλακτικές απαντήσεις.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι ερωτήσεις σας δεν υποθέτουν.
 • Κατατάξτε τις ερωτήσεις σας ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας.
 • Ελέγξτε το ερωτηματολόγιο σας.
 • Αφήστε κενό χώρο στο τέλος για τα σχόλια.

Πηγή 3.1

Τίτλος Ενότητας Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης
Τίτλος Πηγής Βίντεο του έργου YOUTRAIN : Τι είναι η Μη Τυπική Εκπαίδευση; 7 βασικές αρχές της ΜΤΕ
Κωδικός Πηγής R3.1
Εισαγωγή στην Πηγή Σε αυτό το σύντομο βίντεο ένας έμπειρος επαγγελματίας εξηγεί τι είναι η μη τυπική εκπαίδευση, ενώ εισάγει τον ορισμό, το πλαίσιο και τις 7 βασικές αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την Πηγή; Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την έννοια της μη τυπικής εκπαίδευσης με ευχάριστο και χαλαρωτικό τρόπο. Αυτό το βίντεο είναι επίσης χρήσιμο όσον αφορά την εκμάθηση περισσότερων σχετικά με την εργασία των νέων στο πλαίσιο του Erasmus +.
Σύνδεσμος στην Πηγή Βίντεο του έργου YOUTRAIN : Τι είναι η Μη Τυπική Εκπαίδευση; 7 βασικές αρχές της ΜΤΕ

Πηγή 3.2

Τίτλος Ενότητας: Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης
Τίτλος της Πηγής: Πρόγραμμα βίντεο YOUTRAIN: Πώς να αναπτύξετε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης | Συμβουλές και κόλπα για εκπαιδευτές

Κωδικός της Πηγής: R3.2
Εισαγωγή στην Πηγή Αυτό είναι ένα εισαγωγικό βίντεο σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το οποίο παρέχει τις πολύ βασικές πληροφορίες για την κάλυψη του εν λόγω θέματος.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την Πηγή; Αυτό το βίντεο θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο ανάπτυξης των μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι μελλοντικοί εκπαιδευτές καθώς και οι έμπειροι μπορούν να μάθουν τις μεθόδους για μια αποτελεσματική μαθησιακή δραστηριότητα, πώς να δημιουργήσουν και να κρατήσουν χώρο για τους συμμετέχοντες και πώς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ως εκπαιδευτές.
Σύνδεσμος στην Πηγή: Πώς να αναπτύξετε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης | Συμβουλές και κόλπα για εκπαιδευτές

Πηγή 3.3

Τίτλος Ενότητας: Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης
Tίτλος Πηγής: Άτυπη και Μη-Τυπική Εκπαίδευση: Ιστορία, Σύγχρονα Θέματα και Ερωτήσεις
Κωδικός Πηγής: R3.3
Εισαγωγή στην Πηγή: Η Stéphanie Gasse, ειδική στις Εκπαιδευτικές Επιστήμες, έδωσε αυτή τη συνέντευξη στον Thierry Ardouin, επισημαίνοντας ορισμένες πτυχές της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, διευκρινίζοντας το περιεχόμενο των όρων, καθώς και υπογραμμίζοντας στοιχεία ιστορίας και τρέχοντα θέματα.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την πηγή; Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη μη τυπική εκπαίδευση από επιστημονική άποψη, καλύπτοντας θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πολιτική και το διεθνές πλαίσιο που υπερβαίνει την προοπτική της ΕΕ. Η συνέντευξη είναι επίσης διαθέσιμη στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
Σύνδεσμος στην Πηγή: Άτυπη και Μη-Τυπική Εκπαίδευση: Ιστορία, Σύγχρονα Θέματα και Ερωτήσεις

Πηγή 3.4

Τίτλος Ενότητας: Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης
Τίτλος Πηγής: Τα τοπ 200 εργαλεία μάθησης
Κωδικός Πηγής: R3.4
Εισαγωγή στην Πηγή: Αυτό το άρθρο παρέχει τη λίστα με τα κορυφαία εργαλεία για μάθηση 2019 που συνέταξε η Jane Hart από τα αποτελέσματα της 13ης ετήσιας έρευνας εργαλείων μάθησης και κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου 2019.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την Πηγή; Αυτό το άρθρο παρέχει έναν πίνακα με τα κορυφαία 200 εργαλεία καθώς και την κατάταξή τους σε 3 δευτερεύουσες λίστες:

 • Κορυφαία εργαλεία για προσωπική και επαγγελματική μάθηση (PPL100)
 • Κορυφαία εργαλεία για εκμάθηση στο χώρο εργασίας (WPL100)
 • Κορυφαία εργαλεία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (EDU100)

Μελετώντας αυτές τις λίστες, θα επεκτείνετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα σύγχρονα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενώ εργάζεστε με νέους.

Σύνδεσμος στην Πηγή:

Τα τοπ 200 εργαλεία μάθησης

Πηγή 3.5

Τίτλος Ενότητας: Ενότητα 3: Δραστηριότητες μετάβασης από το σχολείο στις δράσεις κινητικότητας Erasmus+, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης
Τίτλος Πηγής: Πώς να μεγαλώσετε έναν εφευρέτη. Εκπαιδευτικό Υλικό Τεχνολογίας και Μηχανικής για Σχολεία.
Κωδικός Πηγής: R3.5
Εισαγωγή στην Πηγή: Αυτή είναι η επίσημη σελίδα ενός διετούς έργου Erasmus + που επιδιώκει να συμβάλει στην επέκταση των πρωτοβουλιών STEAM και στη βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών σε ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς της τεχνολογίας και της μηχανικής.
Τι θα μάθετε  από αυτήν την πηγή; Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν και να παρακολουθήσουν βίντεο και φωτογραφίες που σχετίζονται με δραστηριότητες ΜΤΕ με τη συμμετοχή μαθητών, δασκάλων και τοπικών αρχών από διαφορετικές χώρες στο πλαίσιο του Erasmus +. Αυτό το υλικό θα μπορούσε να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τόσο τους μαθητές όσο και τους μαθητές / εκπαιδευτικούς για να συμμετάσχουν σε παρόμοιες πρωτοβουλίες Erasmus + και κινητικότητας.
Σύνδεσμος στην Πηγή: Πώς να μεγαλώσετε έναν εφευρέτη. Εκπαιδευτικό Υλικό Τεχνολογίας και Μηχανικής για Σχολεία.

Αναφορές

Εάν έχετε απορίες σχετικά με ορισμένους όρους, διαβάστε τον Οδηγό DARE για την Ένταξη, το πρώτο πνευματικό αποτέλεσμα του έργου DARE.

Βιβλιογραφία

Βιβλία

European Commission (2016). What’s in it for youth: opportunities for young people, youth workers and organisations in the youth field. [online] Assessed June 8, 2020

Gadoularov, O., Romanica, B. (n.d) Training of Trainers. Using non-formal learning and interactive methods in youth work. [online] Assessed June 8, 2020

Gross, R. (2010). Psychology: The Science of Mind and Behaviour. 6th Edition. UK, Hodder Education.

Kokkos, A., (2014). Exams Questions and Answers. Certification of the Teaching Qualification of Trainers for Adults of non-formal education. EOPPEP.

Lipnickienė, K., Siarova, H., van der Graaf, L. (2018). Role of non-formal education in migrant children inclusion: links with schools. [online] Assessed June 8, 2020

Northwest Center for Public Health Practice, University of Washington, Shcool of Public Health. (2012). Effective Adult Learning. A Toolkit for Teaching Adults. [online] Assessed June 8, 2020

Noye, D., Pireteau, J. (2002). The basic “tools” of the Adult Trainer. Athens: Metaixmio.

Peace Corps, US. (2004). Nonformal Education (NFE) Manual. Peace Corps. Information Collection and Exchange. [online] Assessed June 8, 2020

Rogers, A. (2002). Adult Education. Athens: Metaixmio.

Ιστογραφία

European Commission (2013). Green light for Erasmus+: More than 4 million to get EU grants for skills and employability. European Commission Press Corner. [online] Assessed June 8, 2020

Patel, S. (2017). 9 Strategies for Using Customer Testimonials in Your Content. [online] Assessed May 15th, 2020.

Santora, J. (2020). 30+ Proven Ways to Use Social Proof to Increase Your Conversions (Updated). [online] Assessed May 15th, 2020.

The Glossary of Education Reform, (2013). Asychnronous Learning. [online] Assessed May 7th, 2020

Κύλιση προς τα επάνω