Μη διστάζετε, Υποστηρίξτε!


Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συχνά πολλές δυσκολίες, από την έλλειψη υποδομής έως την κοινωνική περιθωριοποίηση. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διαμορφωθεί ένας κόσμος στον οποίο θα συμπεριληφθούν, όχι ως ξεχωριστές ομάδες με αναπηρίες, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος του ποικιλόμορφου ανθρώπινου περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τόσο η υπεράσπιση τρίτων όσο και η αυτο-υπεράσπιση είναι σημαντικά μέσα, που θα κάνουν τη φωνή των ατόμων με αναπηρίες να ακουστούν και έτσι θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση. Ο σκοπός της ακόλουθης ενότητας είναι να βοηθήσει τους πρεσβευτές των νέων, με ή χωρίς αναπηρία, να υποστηρίξει νέους με προβλήματα όρασης, ακοής και σωματικής αναπηρίας (μΟΑΣΑ)

Η ενότητα θα προσφέρει γνώσεις σχετικά με τη σημασία της συνηγορίας και τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής μιας επιτυχημένης παρέμβασης υπεράσπισης. Επιπλέον, θα παρέχει γνώσεις για διαφορετικούς τύπους συνηγορίας και συμβουλές σχετικά με την ενδυνάμωση και την αυτο-υπεράσπιση των νέων με αναπηρία.

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, θα μάθετε:

 • περισσότερα για την έννοια της υπεράσπισης, τους διάφορους τύπους και τη σημασία διαφόρων τύπων αυτής και τη σημασία της, καθώς και παραδείγματα παρεμβάσεων υπεράσπισης,
 • πώς να αρχίσετε να διαμορφώνετε ένα σχέδιο υπεράσπισης,
 • πώς να ενδυναμώσετε και να υποστηρίξετε τους νέους με αναπηρίες να υποστηρίξουν τον εαυτό τους και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξετε για να γίνετε συνήγοροι.

1. Τι είναι η υπεράσπιση;

Η υπεράσπιση (advocacy) προέρχεται από τη λατινική λέξη advocare, που σημαίνει «μιλάω εκ μέρους κάποιου, ως νομικός σύμβουλος». Ωστόσο, η έννοια της συνηγορίας ταιριάζει σε μια σειρά δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν οργάνωση, άσκηση πίεσης και εκστρατεία.

Όλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν ίση μεταχείριση. Ωστόσο, λόγω ορισμένων περιστάσεων, ορισμένες ομάδες διακρίνονται από το υπόλοιπο σύνολο, με βάση διάφορους παράγοντες όπως το φύλο, την κοινωνική κατάσταση, τη φυλή, την ηλικία, την αναπηρία. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ομάδες ή οι εκπρόσωποί τους μιλούν για να ζητήσουν την αναγνώριση και το σεβασμό των δικαιωμάτων τους (Waliuya, 2010, σελ.7). Αυτή η διαδικασία αναφέρεται ως «υπεράσπιση».

Πηγή Γραφικού: PIXABAY

Στο πλαίσιο του προγράμματος DARE θα εστιάσουμε στην υπεράσπιση που σχετίζεται με την ένταξη και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες υπεράσπισης (What You Need to Know About Disability Rights Advocates, 2020):

 • Η νομική υπεράσπιση: με δικηγόρους ή άλλους εκπαιδευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία εκ μέρους των πελατών τους, των κυβερνήσεων ή των οργανισμών και
 • Η κοινωνική υπεράσπιση: οι υπερασπιστές είναι άτομα που εργάζονται για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία μέσω της κοινωνικής αλλαγής και της δημόσιας πολιτικής.

Μέσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες έχουμε διαφορετικούς τύπους υπεράσπισης όπως (What You Need to Know About Disability Rights Advocates, 2020):

Υπεράσπιση από τους πολίτες – Αυτός ο τύπος υπεράσπισης είναι ο πιο συχνός και κοινός τύπος υπεράσπισης. Οι πολίτες ενεργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις, π.χ. τα δικαιώματα ενός συγκεκριμένου ατόμου με αναπηρία ή τα συλλογικά δικαιώματα ατόμων με αυτού του είδους την αναπηρία. Ο κοινός στόχος της υπεράσπισης των πολιτών, περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, τη συγκέντρωση χρημάτων και τη μακροχρόνια φροντίδα ενός ατόμου που δεν μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό του.

Ομαδική υπεράσπιση – Αυτός ο τύπος συνηγορίας, συγκεντρώνει διαφορετικούς τύπους υποστηρικτών (άτομα, οργανώσεις, ενώσεις κ.λπ.) και αφορά την υποστήριξη μιας ομάδας ατόμων με την ίδια αναπηρία ή έναν κοινό στόχο δικαιωμάτων αναπηρίας.

Ατομική υπεράσπιση – Ένας προσωπικός συνήγορος είναι ένα άτομο που υποστηρίζει ένα άλλο άτομο με αναπηρία χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση ένας προς έναν. Κυρίως, οι προσωπικοί συνήγοροι είναι εκεί για να αποτρέψουν ή να αντιμετωπίσουν τυχόν διακρίσεις – παράνομη μεταχείριση ή κακοποίηση ενός ατόμου με αναπηρία. Στις ΗΠΑ, οι συνήγοροι της κοινωνικής ασφάλισης εμπίπτουν σε αυτό το είδος υπεράσπισης.

Αυτο-υπεράσπιση – Αυτός ο τύπος υπεράσπισης συμβαίνει όταν κάποιος με αναπηρία μιλάει για τον εαυτό του για την επίτευξη προσωπικών, νομικών, κοινωνικών ή δημόσιων πολιτικών στόχων.

Συστηματική υπεράσπιση – Αυτός ο τύπος υπεράσπισης περιλαμβάνει την προσπάθεια για μακροπρόθεσμες κοινωνικές αλλαγές που περιλαμβάνουν τα κοινά δικαιώματα και τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία. Συνήθως, οι κοινοί στόχοι για αυτήν την υπεράσπιση είναι η θέσπιση νομοθετικών οργάνων και πολιτικών πρακτικών. Το παγκόσμιο κίνημα για τα δικαιώματα αναπηρίας εμπίπτει στη συστηματική υπεράσπιση (What You Need to Know About Disability Rights Advocates, 2020).

2. Γιατί είναι σημαντική η υπεράσπιση; Πρώτα βήματα

Το να είστε αποτελεσματικός συνήγορος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα με αναπηρίες, καθώς συχνά αντιμετωπίζουν μια ποικιλία εμποδίων όσον αφορά την προσωπική τους αξιοπρέπεια, τις επιλογές και την ανεξαρτησία τους. Πράγματι, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) | United Nations Enable, 2006) αλλά και το πλαίσιο της ΕΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης (EU Framework for the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2015) έχουν δώσει στα άτομα με αναπηρία νέα δικαιώματα και προστασία. Ωστόσο, πολλοί φυσικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και  περιβαλλοντικοί φραγμοί εξακολουθούν να απειλούν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία και γι’ αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον περιορισμό αυτών των εμποδίων.

Η υπεράσπιση, όταν εφαρμόζεται σωστά, χρησιμεύει ως ανεκτίμητο εργαλείο για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η υπεράσπιση για κάτι σημαντικό για εσάς είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εμπλακείτε και να προκαλέσετε αλλαγή. Ωστόσο, πολύ συχνά οι νέοι δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν σχετικά με μια δράση υπεράσπισης / παρέμβασης (McNamara, 2009).

Πηγή Γραφικού: PIXABAY

Ένα πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε είναι να αρχίσετε να σκέφτεστε πιθανές απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις (Advocacy Toolkit, UNICEF, 2010):

 • Ποιο είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η δράση σας;
 • Ποιος ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα; Ποιος είναι ο στόχος / ομάδα στόχος;
 • Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι σας;
 • Ποιοι είναι οι σύμμαχοί σας;
 • Πώς είναι ήδη οργανωμένοι (ή δεν είναι οργανωμένοι);
 • Τι δύναμη έχουν;
 • Ποιος έχει τη δύναμη να σας δώσει ό, τι θέλετε;
 • Ποιοι άλλοι στόχοι εμπλέκονται;
 • Ποια είναι τα δυνατά και αδύναμα σημεία της ομάδας σας;
 • Ποιοι πόροι μπορούν να συνεισφέρουν στην ομάδα / οργανισμό σας;
 • Πώς αυτή η ενέργεια θα βοηθήσει την ομάδα-στόχο;
 • Ποιες τακτικές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ασκήσετε πίεση (π.χ. αναφορά, μποϊκοτάζ, εκλογές);
 • Ποια εσωτερικά / εξωτερικά εμπόδια παρεμποδίζουν;

3. Αυτό-υπεράσπιση και Ενδυνάμωση

Η αυτό-υπεράσπιση έχει να κάνει με το να μάθετε πώς να μιλάτε για τον εαυτό σας, να αποφασίζετε για τη δική σας ζωή,  να αποκτάτε πρόσβαση σε πληροφορίες έτσι ώστε να μπορείτε να κατανοείτε πράγματα που σας ενδιαφέρουν, να ανακαλύπτετε συμμάχους που θα σας στηρίξουν στο ταξίδι σας, γνωρίζοντας τα δικαιώματά σας και τις ευθύνες σας, να επιλύετε προβλήματα, να είστε ενεργός ακροατής και εκπαιδευόμενος, να επικοινωνείτε με άλλους, να ζητάτε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε και, τέλος, να έχετε αυτοδιάθεση (Goodley, 2005). Με άλλα λόγια, η αυτο-υπεράσπιση σάς δίνει τη δυνατότητα να έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για να πετύχετε τους στόχους σας, αλλά και την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη ζωή σας (Best Practices in Self-Advocacy Skill Building | Center for Parent Information and Resources, 2018).

Πηγή Γραφικού: PIXABAY

Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης σημαντικό να ενδυναμώσετε και άλλους νέους, ειδικά εκείνους που τείνουν να αποκλείονται από την κοινωνία, π.χ. άτομα με αναπηρία, ώστε να μάθουν πώς να υποστηρίζουν ή να επιτυγχάνουν τους δικούς τους στόχους. Η υπεράσπιση όλων των ειδών αφορά την απόκτηση φωνής. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ενδυναμώνεται χωρίς να μπορεί να ακουστεί. Η υπεράσπιση και η ενδυνάμωση είναι συνεπώς άρρηκτα συνδεδεμένες. Ωστόσο, η συμπεριφορά με ενδυνάμωση συνεπάγεται μια δέσμευση όχι μόνο να ακούει άτομα με αναπηρία, αλλά να ενεργεί με αυτό που λένε (Empowerment and Self Advocacy, 2020). Υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση ενός ατόμου με αναπηρία. Ακόμη και με καλές προθέσεις, πολλές θετικές πρωτοβουλίες μπορούν να υποβαθμίσουν τα άτομα με αναπηρία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η προσέγγιση «υπερήρωες». Τα άτομα με αναπηρία που υπερέχουν σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, ή σε έναν τομέα επιχειρήσεων ή σπουδών συχνά απεικονίζονται ως υπερήρωες και όχι ως επιτυχημένοι αθλητές, μαθητές ή επιχειρηματίες. Η απεικόνιση των επιτευγμάτων των ατόμων με αναπηρία ως ειδικών ή υπεράνθρωπων τα ξεχωρίζει από την κοινωνική τάξη και πρέπει να αποφεύγεται.

Ομοίως, δεν είναι ασυνήθιστο οι ιστορίες ατόμων με αναπηρίες να περιγράφονται με λύπη, επισημαίνοντας τη δυσκολία του να ζουν με μια τέτοια «τραγωδία». Αυτές οι συγκινητικές, δακρύβρεχτες ιστορίες, μερικές φορές επεκτείνονται στην οικογένεια, υποδηλώνοντας και πάλι ότι και εκείνοι είναι «μάρτυρες» που επωμίστηκαν ένα τέτοιο «βάρος», δηλαδή τη φροντίδα κάποιου με αναπηρία.

Άλλες φορές, επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί, συνήγοροι κ.λπ. έχουν έντονη παρέμβαση στη ζωή των ατόμων με αναπηρίες, υποστηρίζοντας ότι «είναι ειδικοί και ξέρουν τι είναι καλύτερο για τις ανάγκες του ατόμου». Το να βοηθούν τα άτομα να αποφασίσουν τι θέλουν και να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές είναι διαφορετικό από το να παρεμβαίνουν και να λένε στους ανθρώπους ποιες είναι οι ανάγκες τους (Empowerment and Self Advocacy, 2020). Συνεπώς, τι μπορείτε να κάνετε για να ενδυναμώσετε έναν συνομήλικό σας με αναπηρία; Ακολουθούν μερικές συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν (Nixon, T., & O’Neil, K. 2015):

 • Ολοκληρώστε μια αξιολόγηση για να δημιουργήσετε στόχους που είναι κατάλληλοι και προσιτοί. Η αξιολόγηση είναι απολύτως απαραίτητη για τη δημιουργία κατάλληλων στόχων. Για παράδειγμα, πρέπει να σκεφτείτε “Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του συνομηλίκου σας;”, “Ποιοι στόχοι θα είναι οι πιο κατάλληλοι για αυτόν;”
 • Πιστέψτε στις ικανότητες του ατόμου! Πείτε στο άτομο, “Μπορείς να το κάνεις” και πιστέψτε το και εσείς. Μόνο οι λέξεις δεν θα βοηθήσουν! Πρέπει να πιστέψετε στα δυνατά σημεία του συνομηλίκου σας και να τα ενδυναμώσετε με τη θετική σας ενέργεια.
 • Πλησιάστε την οικογένεια του ατόμου και προσπαθήστε να την ενδυναμώσετε επίσης. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική συμβουλή, καθώς ορισμένες οικογένειες μπορεί να αισθάνονται νικημένες και άλλες να αγωνίζονται περισσότερο. Κάποιες οικογένειες μπορεί να λένε στο άτομο ότι δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Εάν αυτό συνεχιστεί, ένα άτομο μπορεί να αρχίσει να το πιστεύει και να νιώθει νικημένο. Η ενδυνάμωση των οικογενειών και η παροχή θετικών σχολίων και προτάσεων για τα αγαπημένα τους πρόσωπα είναι θεμελιώδες στοιχείο για μια επιτυχημένη υπεράσπιση
 • Διδάξτε στον συνομήλικό σας μια νέα ικανότητα που θα τους επηρεάσει με θετικό τρόπο (π.χ. μαγείρεμα, τραγούδι, μουσικό όργανο κ.λπ.). Μπορεί να είναι πολύ ενδυναμωτικό όταν ένα άτομο μαθαίνει μια νέα δεξιότητα που μπορεί να επηρεάσει θετικά τη ζωή του!

Δραστηριότητα 4..1

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε!
Τίτλος Δραστηριότητας Ρίζες και κλαδιά
Κωδικός Δραστηριότητας A4.1
Διάρκεια Δραστηριότητας (σε λεπτά) 10-20 λεπτά
Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους νέους να σκεφτούν την ιδέα παρέμβασης για την υπεράσπιση:

 • Να εξετάσουν τις σχέσεις μεταξύ του ζητήματος που θέλουν να υποστηρίξουν και των αιτίων καθώς και των πιθανών επιπτώσεων της παρέμβασής τους,
 • Να προβληματιστούν και να διευρύνουν τους  τρόπους αντιμετώπισης των αιτίων του προβλήματος μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων.
Υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριότητα Υλικά σημειώσεων, στυλό ή μολύβι, ψηφιακές συσκευές όπως υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τη φάση ανταλλαγής ιδεών.
Αναλυτικές Οδηγίες

Βήμα 1: Πάρτε ένα χαρτί και σχεδιάστε μια απλή εικόνα ενός δέντρου με ρίζες που πηγαίνουν στο έδαφος και κλαδιά που οδηγούν στον ουρανό.

Βήμα 2: Τώρα αφιερώστε λίγο χρόνο και σκεφτείτε το ζήτημα που θέλετε να λύσετε μέσω της υποστήριξης. Ποιο είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η ενέργειά σας; Ποιος ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα; Ποιος είναι ο στόχος / ομάδα στόχος; Γράψτε το ζήτημα στον κορμό του δέντρου.

Βήμα 3: Τώρα είναι καιρός να σκεφτείτε τις αιτίες και τον αντίκτυπο αυτού του ζητήματος. Οι ρίζες αντιπροσωπεύουν τις βασικές αιτίες του ζητήματος. Τα κλαδιά αντιπροσωπεύουν τον αντίκτυπο του ζητήματος.

Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα εσάς, τους συνομηλίκους σας, τη γειτονιά σας, το σχολείο σας, την κοινότητά σας ή ακόμη και την χώρα σας.

Κύριο θέμα (κορμός του δέντρου): Δεν έχουν όλα τα κτίρια του σχολείου σας αναπηρική ράμπα.

Αναρωτηθείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Και γράψτε την αιτία σε μία από τις ρίζες. Συνεχίστε να κάνετε ερωτήσεις, για να εμβαθύνετε στις ρίζες αυτού του ζητήματος και να συνεχίσετε να γεμίζετε τις ρίζες με διάφορες και βαθύτερες αιτίες.

Τώρα κάντε το ίδιο για τον αντίκτυπο. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτού του ζητήματος; Ποιος επηρεάζεται; Πώς τους επηρεάζει; Γράψτε τις απαντήσεις στα κλαδιά του δέντρου.

Βήμα 4: Τώρα το δέντρο σας είναι σχεδόν έτοιμο και έχετε μια συνολική εικόνα αυτού του ζητήματος. Είναι ένα πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε το ζήτημα της υπεράσπισης σε βάθος και μπορεί να συνδεθεί με τον προγραμματισμό της δραστηριότητας που σκέφτεστε να έχετε.

Αυτή η δραστηριότητα προσαρμόστηκε από τη δραστηριότητα «Ρίζες και Κλάδοι»

Δραστηριότητα 4..2

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε!
Τίτλος Δραστηριότητας

Εξασκηθείτε στην υπεράσπιση

Κωδικός Δραστηριότητας A4.2
Διάρκεια Δραστηριότητας (σε λεπτά) 20-30 λεπτά
Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριότητας
Στόχος Δραστηριότητας Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους νέους να εξασκηθούν στις δεξιότητες υπεράσπισης και να εργαστούν σε ρεαλιστικά σενάρια, να αποφασίσουν πώς θα υποστηρίξουν και, στη συνέχεια, να υποστηρίξουν την υπόθεσή τους
Υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριότητα Υλικά σημειώσεων, στυλό ή μολύβι, μια ψηφιακές συσκευές όπως υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τη φάση ανταλλαγής ιδεών.
Αναλυτικές Οδηγίες

Βήμα 1: Διαβάστε τα ακόλουθα σενάρια:

Σενάριο 1

Έχετε μια συνέντευξη για τη δουλειά των ονείρων σας. Αυτό το μέρος δεν προσέλαβε ποτέ άτομα κάτω των 21 ετών. Ποια βήματα θα ακολουθούσατε για να αποκτήσετε τη δουλειά των ονείρων σας; Μη διστάσετε να δημιουργήσετε μια φανταστική δουλειά για να δηλώσετε την υπόθεσή σας.

Σενάριο 2

Ο ιδιοκτήτης του τοπικού οικογενειακού φούρνου πιέζεται να πουλήσει την επιχείρησή του σε έναν μεγάλο επενδυτή. Ο επενδυτής θα δώσει στον ιδιοκτήτη πολλά χρήματα, αλλά ο ίδιος θέλει να διατηρήσει την επιχείρηση στην οικογένεια. Πώς θα προσφέρατε υπεράσπιση εκ μέρους του ιδιοκτήτη;

Βήμα 2: Τώρα για κάθε σενάριο πάρτε ένα κομμάτι χαρτί, σκεφτείτε και γράψτε τις απαντήσεις στα ακόλουθα:

Στόχος:

• Ποιες είναι οι ανάγκες του ατόμου ή της ομάδας;

• Ποιος είναι ο τελικός στόχος;

Βήμα 3: Τώρα συνεχίστε στο ίδιο κομμάτι χαρτί, σκεφτείτε και γράψτε για όσα πρέπει να γνωρίζετε για να σχεδιάσετε την υπεράσπισή σας.

Σχέδιο:

Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Βήμα 4: Τώρα, γράψτε τις σκέψεις σας και εστιάστε στα επιχειρήματά σας και στον τρόπο που θα υποστηρίξετε, καθώς και σε ποιον πρόκειται να υποστηρίξετε.

Διαπραγματευτείτε:

Ποιον θα υποστηρίξετε και πώς θα το κάνετε;

Πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου

Εντοπίστε τις διαφορές στη διαδικασία για σενάρια ατομικής και ομαδικής υπεράσπισης

• Η προσπάθεια υποστήριξης δεδομένου περιορισμένου όγκου πληροφοριών μπορεί να είναι δύσκολη

• Δεν μπορείτε να είστε οι «ειδικοί» σε όλα

• Σκεφτείτε τι ήταν δύσκολο στο να συνηγορήσετε εκ μέρους άλλης ομάδας και στο να συνηγορήσετε για τον εαυτό σας

• Ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο σχεδιασμό και έρευνα από άλλες, ειδικά όταν υποστηρίζετε μια άλλη ομάδα ή ένα θέμα που δεν είναι πολύ γνωστό σε εσάς.

Αυτή η δραστηριότητα προσαρμόστηκε από το I am a LEADER toolkit

Δραστηριότητα 4..3

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε!
Τίτλος Δραστηριότητας Εξασκηθείτε στην υπεράσπισή σας
Κωδικός Δραστηριότητας A4.3
Διάρκεια Δραστηριότητας (σε λεπτά) 40-50 λεπτά
Τύπος πηγής Φυλλάδιο Δραστηριοτήτων
Στόχος Δραστηριότητας Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους νέους να εξασκηθούν στις δεξιότητες υπεράσπισης και να εργαστούν σε προκλήσεις που επηρεάζουν τα άτομα με αναπηρία.
Υλικά που απαιτούνται για τη δραστηριότητα Υλικά σημειώσεων, στυλό ή μολύβι, μια ψηφιακές συσκευές όπως υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τη φάση ανταλλαγής ιδεών.

Αναλυτικές

Οδηγίες

Βήμα 1: Σκεφτείτε και γράψτε

Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα σας; Αναφέρετέ τα σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού.

Βήμα 2: Επιλέξτε από αυτήν τη μεγαλύτερη λίστα τις πέντε πρώτες προκλήσεις ή εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στη χώρα σας και γράψτε τα παρακάτω.

a)_____________________________________________

b)_____________________________________________

c)_____________________________________________

d)_____________________________________________

e)_____________________________________________

Βήμα 3: Πάρτε κάθε μεγάλη πρόκληση ή εμπόδιο που προσδιορίσατε ξεχωριστά και αναλύστε τις πιθανές υποκείμενες αιτίες της. Κοιτάξτε το καθένα από όσες προοπτικές μπορείτε να σκεφτείτε. Για παράδειγμα:

 • Στάσεις
 • Νόμους
 • Κοινωνία
 • Θρησκεία και πολιτισμός
 • Κυβέρνηση
 • Σύστημα υγείας
 • Άτομα και οικογένειες
 • Άλλες προοπτικές;

Βήμα 4: Σε αυτό το βήμα, είναι καιρός να σκεφτείτε τις υποκείμενες αιτίες που εντοπίζονται για κάθε πρόκληση, οι οποίες φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικές

Βήμα 5: Τώρα εξετάστε αυτές τις ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα και τη μελλοντική σας εργασία:

 • Ποιες από αυτές τις προκλήσεις εργάζεστε ήδη για να αλλάξετε; Πως;
 • Αντιμετωπίζετε τις υποκείμενες αιτίες της κατάστασης; Πως;
 • Ποιες από τις προσδιορισμένες προκλήσεις δεν αντιμετωπίζετε άμεσα;
 • Ποιες από τις προσδιορισμένες προκλήσεις θα μπορούσαν να προστεθούν εύκολα στην εργασία σας για λογαριασμό ατόμων με αναπηρία; Γιατί;
 • Ποιες προκλήσεις θα ήταν πιο δύσκολο να αντιμετωπίσετε; Γιατί;

Βήμα 6: Ποιες ομάδες στην κοινότητά σας αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις που έχετε ορίσει ως κορυφαία προτεραιότητα για άτομα με αναπηρία;

Βήμα 7: Εξετάστε αυτές τις ερωτήσεις σχετικά με τους συμμάχους και τους πιθανούς συμμάχους:

 • Μοιράζεστε τους ίδιους στόχους;
 • Πώς μπορεί η εργασία και η δουλειά σας να αλληλοσυμπληρώνονται και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο;
 • Τι έχει να προσφέρει η εταιρεία σας στη συνεργασία;
 • Τι πρέπει να κερδίσει ο οργανισμός σας από τη συνεργασία;
 • Υπάρχουν πιθανά προβλήματα με τη συνεργασία με οποιαδήποτε ομάδα;

Βήμα 8 : Ποια στατιστικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για τα άτομα με αναπηρία στη χώρα σας αλλά και παγκοσμίως (π.χ., ο αριθμός, η ηλικία, τα επίπεδα εισοδήματος κ.λπ.);

Αυτή η δραστηριότητα προσαρμόστηκε από το I am a LEADER toolkit

Πηγή 4.1

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε!
Τίτλος Πηγής Βιβλίο Ασκήσεων για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Κωδικός Πηγής R4.1
Εισαγωγή στην πηγή Αυτό το βιβλίο ασκήσεων προετοιμάστηκε για να διευκολύνει την υπεράσπιση ατόμων με αναπηρία. Κάθε ενότητα του βιβλίου εργασίας απαντά σε βασικές ερωτήσεις σχετικά με την υπεράσπιση από και για άτομα με αναπηρίες, τις οποίες οι κοινότητες και οι σύμμαχοί τους είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν. Στο τέλος κάθε ενότητας περιλαμβάνονται ασκήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην εμβάθυνση της κατανόησής σας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση άλλων για την υπεράσπιση.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή

Αφού ολοκληρώσετε αυτό το βιβλίο ασκήσεων, θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε σε αυτές τις βασικές ερωτήσεις και να τις εξηγήσετε σε άλλους:

 • Υπεράσπιση ατόμων με αναπηρία
 • Πώς λειτουργεί η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
 • Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων για υπεράσπιση;
Σύνδεσμος Βιβλίο Ασκήσεων για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Πηγή 4.2

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε!
Τίτλος Πηγής Toolkit Υπεράσπισης
Κωδικός Πηγής R4.2
Εισαγωγή στην πηγή

Η UNICEF έχει μια εξαιρετική ιστορία υπέρ της προστασίας και της προώθησης των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών. Το Toolkit Υπεράσπισης της UNICEF περικλείει τη μεγάλη εμπειρία των μελών της και περιλαμβάνει μερικές καινοτόμες προσεγγίσεις ενώ παρέχει ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων για να βοηθήσει το προσωπικό και τους συνεργάτες της UNICEF στην ανάπτυξη και διαχείριση του έργου υπεράσπισής τους.

Το Toolkit Υπεράσπισης ισχύει για όλα τα επίπεδα του οργανισμού ως πόρος για την οικοδόμηση μιας δομημένης προσέγγισης για συνεχή υποστήριξη. Τα εργαλεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τα γραφεία της UNICEF και τις εθνικές επιτροπές, αλλά το περιεχόμενό της θα είναι επίσης πολύτιμο για όποιον θέλει να επεκτείνει την κατανόησή του σχετικά με την προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα στην υπεράσπιση και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η προσέγγιση.

Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή Το Toolkit Υπεράσπισης παρέχει έναν ευρέως αποδεκτό ορισμό της υπεράσπισης και υπογραμμίζει τη μοναδική θέση και εμπειρία της UNICEF στην υπεράσπιση. Το Toolkit  παρέχει λεπτομερή βήματα, οδηγίες και εργαλεία για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας στρατηγικής  υπεράσπισης.
Σύνδεσμος Toolkit Υπεράσπισης

Πηγή 4.3

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε!
Τίτλος Πηγής TOOLKIT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ-ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
Κωδικός Πηγής R4.3
Εισαγωγή στην πηγή

Το toolkit για την έναρξη της αυτο-υπερασπισης διαθέτει πληθώρα εργαλείων που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε τη δική σας ομάδα αυτοπροώθησης (SARTAC, 2017).

Κάθε εργαλείο θα έχει σημαντικές πληροφορίες αλλά και δραστηριότητες. Μπορείτε να κάνετε κάθε δραστηριότητα μόνοι σας ή μαζί σε μια ομάδα.

Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή

Σε αυτήν την εργαλειοθήκη, θα μάθετε:

 • Τι είναι η αυτο-υπεράσπιση
 • H ιστορία της αυτο-υπεράσπισης
 • Οι πεποιθήσεις, οι αξίες και οι αρχές του κινήματος αυτο-υπεράσπισης
 • Πώς να ξεκινήσετε τη δική σας ομάδα υπεράσπισης
 • Πώς να επιλέξετε θέματα ή στόχους
 • Αυτοπροσδιορισμός
 • Πώς να συνεργαστείτε με τους συμβούλους σας
Link to resource: SELF ADVOCACY START-UP TOOLKIT

Πηγή 4.4

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε!
Τίτλος Πηγής Οδηγίες μέσων για την απεικόνιση της αναπηρίας
Κωδικός Πηγής R4.4
Εισαγωγή στην πηγή Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην παροχή πρακτικών συμβουλών στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο προώθησης θετικών, χωρίς αποκλεισμούς εικόνων γυναικών και ανδρών με αναπηρία και τόνωση ενός κλίματος μη διάκρισης σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας και της κοινωνίας.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή Σε αυτές τις οδηγίες, θα μάθετε για τον σωστό τρόπο με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να απεικονίσουν την αναπηρία και πώς μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την κοινωνία σχετικά με τις πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, τη μείωση των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των επιβλαβών πρακτικών και την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες και τις συνεισφορές τους.
Σύνδεσμος Οδηγίες μέσων για την απεικόνιση της αναπηρίας

Πηγή 4.5

Τίτλος Ενότητας Μη διστάζετε, Υπερασπιστείτε!
Τιτλος πηγης Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ 2030: Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ TOOLKIT
Κωδικός Πηγής R4.5
Εισαγωγή στην πηγή Αυτό το εισαγωγικό Toolkit παρουσιάζει την ατζέντα του 2030, την πολιτική δέσμευση των κρατών μελών του ΟΗΕ να αντικαταστήσουν και να βασιστούν στους κυβερνητικούς στόχους της χιλιετίας που διήρκεσαν από το 2000 έως το 2015 και καλύπτει τους στόχους της εποχής 2015-2030.
Τι θα μάθετε από αυτήν την πηγή Σε αυτό το toolkit θα μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σημασία των ατόμων με αναπηρίες και τον τρόπο με τον οποίο αναφέρονται σε ολόκληρη την Ατζέντα του 2030.
Σύνδεσμος Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ 2030: Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ TOOLKIT

Βιβλιογραφία

Goodley, D. (2005). Empowerment, self-advocacy and resilience. [online] Ανακτήθηκε 10 Ιουλίου 2020.

McNamara, G. (2009). The Concept Of Advocacy For People With Learning Disabilities In Ireland.

Διαδικτυακές Πηγές

UNICEF, Advocacy Toolkit (2010). [online] Ανακτήθηκε 17 Ιουλίου 2020.

Best Practices in Self-Advocacy Skill Building | Center for Parent Information and Resources. (2018). [online] Ανακτήθηκε 28 Αυγούστου 2020.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) | United Nations Enable. (2006) [online]. Ανακτήθηκε 16 Δεκεμβρίου 2020

EU Framework for the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (2015) [online]. Ανακτήθηκε 16 December 2020

Empowerment and Self Advocacy. (2020) [online]. Ανακτήθηκε 16 Δεκεμβρίου  2020

Nixon, T., & O’Neil, K. (2015). 6 Ways to Empower Foster Youth to Advocate for Themselves. Ανακτήθηκε 10 Ιουλίου 2020, από

SARTAC. (2017). SELF ADVOCACY START-UP TOOLKIT.  [online] Ανακτήθηκε 10 Ιουλίου 2020.

Waliuya, W. (2010). Disability Rights Advocacy: An advocacy manual for disability rights activists. [online] Ανακτήθηκε 23 Αυγούστου 2020.

What You Need to Know About Disability Rights Advocates (2020). [online] Ανακτήθηκε 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Κύλιση προς τα επάνω